Aktualna wersja: 18.02.05


Lista zmian w programie


18.02.05

 • Wszystkie funkcje programu generujące plik JPK_VAT stosują wariant (3)
 • Do Rejestru plików można dodawać, a następnie wysyłać na bramkę MF, tylko JPK_VAT wariant (3). Również korekty za rok 2017 muszą być utworzone wg wariantu (3)
 • W wersji podstawowej Program-JPK zawsze pobiera dane do nagłówka JPK z Danych firmy programu (NIP, Pełna nazwa podmiotu, adres e-mail).

18.01.15

 • Dodano nowy konwerter plików JPK_VAT wariant (2) do wariantu (3)
 • Konwerter JPK_FA do JPK_VAT generuje plik wg wariantu (3)
 • Dodano podpisywanie (i wysyłanie) e-Deklaracji podatkowych danymi autoryzacyjnymi podatnika (kwotą przychodu).
 • Wbudowany Arkusz kalkulacyjny wersji PRO został wyposażony w dedykowaną funkcję JpkVat(rok; mc1; mc2; kolumna), która zwraca wartość obrotów poszczególnych kolumn sprzedaży i zakupów z zaksięgowanych plików JPK_VAT.

17.12.27


17.12.18

 • Obsługa formularza JPK_VAT (3)
 • Generator JPK_VAT (3) za pomocą API
 • Dodano funkcje do generowania JPK_MAG za pomocą API
 • W Programie JPK-PRO dodano funkcje ładowania Kursów walut ze strony NBP oraz obsługę dowolnych formularzy e-Deklaracji podatkowych wygenerowanych z różnych systemów Księgowych

17.11.29

 • Poczta-JPK. Obsługa plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego
 • Zintegrowana automatyzacja w przetwarzaniu plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego
 • Po zmianie firmy, program nie prosi o ponowne logowanie jeżeli w nowej firmie jest taki sam login i hasło
 • Generator JPK_VAT z danych zaksięgowanych bezpośrednio w aplikacji Program-JPK usuwa automatycznie wszystkie kreski i spacje z numerów NIP kontrahentów

17.10.16

 • Dodano szczegółową analizę plików JPK_KR oraz kilka różnych wydruków wg własnych projektów (tylko w wersji JPK-PRO)
  • Obroty i Salda kont analitycznych
  • Obroty i Salda kont analitycznych zgrupowane wg kont syntetycznych
  • Obroty i Salda kont syntetycznych
  • Dziennik dokumentów księgowych
  • Dziennik z zapisami szczegółowymi dokumentów
  • Kartoteka konta z dekretami w połączeniu z zapisami dziennika
 • Dodano scalanie plików JPK_FA
 • W rejestrze Zakupów pliku JPK_VAT dodano wyszukiwanie zdublowanych numerów faktur dla poszczególnych kontrahentów

17.09.18

 • Dodano [Datę zakupu] do projektu wydruku „Rejestr zakupów” (z otwartego pliku JPK_VAT)
 • Projekt wydruku „Raport kontroli statusów VAT w bazie PL oraz UE VIES” uwzględnia filtr tabeli zdefiniowany przez użytkownika
 • Podczas tworzenia deklaracji podatkowej VAT-UE można ręcznie dodawać pozycje szczegółowe do tabeli VAT. Funkcja przydatna w przypadku potrzeby rozdzielenia sumarycznego zapisu na dwie pozycje z transakcją trójstronną.
 • Dodano obsługę szczegółową pliku JPK_MAG w oknie JPK/Analiza i edycja plików JPK
 • Dodano obsługę szczegółową pliku JPK_MAG w oknie JPK/Otwórz JPK w Arkuszu kalkulacyjnym
 • e-Deklarację VAT7 można utworzyć z dokładnością do groszy wg ustawień odpowiedniego parametru systemowego
 • Dodano zapis e-Deklaracji podatkowej do lokalnego pliku XML.

17.08.08

 • W oknie dialogowym edycji kontrahenta dodano sprawdzenie numeru VAT europejskiego w bazie Komisji Europejskiej VIES.
 • Rozbudowa kreatora hurtowego sprawdzania statusów VAT wg danych bazy Komisji Europejskiej VIES. Szczegóły i zdjęcia na stronie. Kreator dostępny jest również z zakładki JPK_VAT Sprzedaż.
 • Sprawdzanie statusu numerów NIP w bazach PL oraz UE załadowanych z pliku Excel XLS (XLSX). Nowa funkcja w Menu/Kartoteki/Kontrola statusów VAT.

17.07.18

 • Rozbudowano komunikaty o przyczynie błędu przy braku połączenia z serwerem MF (w związku z ostatnią awarią serwerów MF z 12-07-2017).
 • W oknie Menu/Kartoteki/Kontrahenci/Edycja kontrahenta dodano przycisk do sprawdzenia podanego numeru NIP bieżącego kontrahenta w serwisie Ministerstwa Finansów w zakresie „Weryfikacji statusu czynnego podatnika VAT”.
 • W oknie „Analiza i edycja plików JPK” dodano zaawansowany kreator „Weryfikacji statusu czynnego podatnika VAT” na podstawie wczytanego pliku JPK_VAT. W zakładce „Zakupy” dostępny jest nowy przycisk [Status NIP], który umożliwia seryjne sprawdzenie wszystkich numerów NIP z pliku JPK. Program sprawdza poprawność numerów NIP (sumę kontrolną) oraz „Status czynnego podatnika VAT” bezpośrednio w serwisie Ministerstwa Finansów. Funkcja dostępna jest tylko w programie JPK-PRO.

17.07.11

 • Przywrócono możliwość pracy programu w systemie Windows XP. Jednak ze względu na ograniczenia techniczne platformy .NET, w systemie tym nie można wysyłać e-Deklaracji do serwera MF.
 • Wprowadzenie protokołu TLS 1.2 w środowisku produkcyjnym systemu e-Deklaracje od dnia 1.07.2017 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 1 lipca 2017 r. w komunikacji z usługą WebServices produkcyjnej Bramki systemu e-Deklaracje zostanie wprowadzona wyższa wersja protokołu komunikacyjnego TLS 1.2.

  Uprzejmie prosimy producentów oprogramowania o dostosowanie swoich rozwiązań do komunikacji z Bramką e-Deklaracji z wykorzystaniem protokołu TLS 1.2.

  Użytkowników przesyłających deklaracje drogą elektroniczną informujemy, że z chwilą wprowadzenia na środowisku produkcyjnym protokołu TLS 1.2 nie będzie możliwa komunikacja z systemem e-Deklaracje ze starszych i nie wspieranych systemów operacyjnych Windows XP i Windows Vista.

17.07.04

 • W Kreatorze scalania JPK dodano opcję definiowania pliku wynikowego wg celu złożenia (1-złożenie, 2-korekta) bez potrzeby edytowania nagłówka formularza
 • Dodano obsługę nowego protokołu komunikacyjnego TLS 1.2 do wysyłania e-Deklaracji podatkowych. Do poprawnego działania tej funkcji, w systemie operacyjnym musi być zainstalowany .NET 4.5 lub wyższy.

17.05.22

 • Deklaracja podatkowa VAT-UE dostępna w wersji PRO. Interaktywny formularz podatkowy tworzony jest na podstawie zaimportowanych plików JPK_VAT.
 • W oknie Analiza i Edycja JPK/Zakładka Sprzedaż dodano przyciski zaznaczania oraz kasowania wielu (zaznaczonych) rekordów

17.04.25

 • Zmiany podczas tworzenia deklaracji podatkowej VAT-27
  • W oknie edycji zapisów szczegółowych dodano przycisk do kasowania rekordu (kontrahenta)
  • Pozycje szczegółowe są sumowane wg NIP kontrahenta, wcześniej program wykazywał każdą operację oddzielnie.

17.04.19

 • Deklaracja podatkowa VAT-27 dostępna w wersji PRO. Interaktywny formularz podatkowy tworzony jest na podstawie zaimportowanych plików JPK_VAT.
 • W Parametrach Systemu można określić domyślną sekcję „C” lub „D” dla informacji o świadczonych towarach lub usługach na potrzeby formularza VAT27. Indywidualne zmiany (przypisanie do innej sekcji) można wykonać bezpośrednio w interaktywnym formularzu podczas tworzenia nowej deklaracji.

17.03.29

 • Usprawnienia w imporcie danych z arkuszy Excel. Teraz pola z datami mogą być zwykłymi tekstami, program automatycznie wykona konwersję na typ DATA
 • W oknie dialogowym edycji nagłówka JPK dodano przycisk wyboru Urzędu Skarbowego z listy urzędów
 • W oknie edycyjnym rekordu sprzedaży (JPK_VAT) dodano wybór kontrahenta z listy
 • W Raporcie podsumowującym JPK_VAT dodano sumy zbiorcze [VAT należny] oraz [VAT naliczony]
 • Usprawnienia w funkcji Weryfikacja lokalnie. Teraz pliki można weryfikować bez aktywnego połączenia internetowego.
 • Program-JPK PRO posiada nowe zaawansowane funkcje w Arkuszu Kalkulacyjnym. Dodano nową zakładkę Menu/JPK która posiada szereg wbudowanych funkcji i okien dialogowych do bezpośredniego przeglądania i edycji plików JPK_VAT. Bezpośrednio w arkuszach XLS można dodawać, generować i weryfikować pliki JPK_VAT. Wbudowana obsługa XLS i JPK_VAT zdecydowanie przewyższa dostępne na rynku rozwiązania oparte na dodatkach do programu Excel.

17.02.27

 • Zmiany w oknie „Rejestr Plików JPK”
  • Dodano przycisk [Archiwalny]. Umożliwia oznaczenie formularza jako (archiwalny). Tak oznaczone dokumenty przechowywane są w celach archiwalnych i nie będą wpływać na wyniki obliczeń w Rejestrach VAT i Deklaracjach podatkowych.
  • dodano przycisk [Zapisz lokalnie], który umożliwia zapis dokumentu JPK przechowywanego w bazie danych do nowego pliku XML na dysku lokalnym, np. w celu edycji i wysłania korekty

 • Zmiany w oknie „Analiza i Edycja pliku JPK”
  • Podczas przeglądania i edycji pliku JPK_VAT w zakładce Sprzedaż, dodano przycisk [Brak NIP] umożliwiający automatyczną zamianę wszystkich pustych numerów NIP słowem BRAK. Funkcję należy stosować dla Paragonów, które nie posiadają numerów NIP.
  • W zakładkach Sprzedaż i Zakupy dodano przyciski [Nowy JPK XML], co pozwala na utworzenie nowego XML z uwzględnieniem bieżących zmian bez potrzeby powrotu do zakładki głównej [Formularz].
  • Program automatycznie ładuje wszystkie Rejestry i nie ma już potrzeby otwierania zakładek szczegółowych w celu wygenerowania nowego XML (po edycji).
  • Dodano nowy przycisk [Raport JPK] umożliwiający wydruk raportu podsumowującego bieżący formularz JPK_VAT

 • W kreatorze konwersji [XLS do JPK_VAT] oraz [JPK_FA do JPK_VAT] dodano nową funkcję: „Zamieniaj puste pola w kolumnie NIP (dla Rejestru Sprzedaży) słowem BRAK
 • W kreatorze „Scalania plików JPK_VAT” dodano wydruk Raportu scalania plików. Raport zawiera informacje o poszczególnych plikach XML, sumy zbiorcze każdego pliku oraz sumy całego połączonego pliku JPK w podziale na poszczególne kolumny deklaracji VAT7.

17.02.20

 • Poprawa dekodowania wartości odczytanych z JPK XML przy ustawieniach regionalnych Windows dla separatora dziesiętnego „kropka”
 • Poprawa zapisu importowanych dokumentów w wersji programu bez Generatora JPK (stara wersja za 150,00 zł)
 • Poprawa konwersji tabel DBF do JPK_FA, brakowało sekcji sprzedawcy w fakturach
 • Poprawa zaokrągleń przy generowaniu JPK z ręcznie zaksięgowanych dokumentów w Programie-JPK (przy stosowaniu współczynnika odliczenia VAT oraz odliczeń 50% od paliwa)
 • W konwersji JPK_FA do JPK_VAT dodano obsługę pola „P_6” (data dostawy)

 • Dodanie formatowania plików JPK generowanych z innych systemów bez znaków podziału. W takich plikach działa teraz wyszukiwanie rekordów i wskazywanie błędów w edytorze XML.
 • W oknie [Nowy XML] po edycji JPK, w oknie „Analiza pliku JPK” dostępna jest walidacja pliku i wyszukiwanie błędów w edytorze XML.
 • W oknie edycyjnym pliku JPK_VAT w zakładce Zakupy, dodano przycisk „Zaznaczania” wielu rekordów oraz „Kasowania” rekordów zaznaczonych
 • Usprawnienia w konwersji pliku JPK_VAT XML do arkusza Excel. Teraz Arkusz kalkulacyjny otwiera plik XML w formacie zgodnym ze strukturą, która może być później bezpośrednio użyta do konwersji odwrotnej na XML.
  • Program otwiera wskazany plik XML w arkuszu kalkulacyjnym, zmieniamy, kasujemy lub dopisujemy pozycje faktur w odpowiednich Rejestrach Sprzedaży lub zakupu.
  • Zapisujemy plik w formacie Excel
  • Za pomocą kreatora konwersji XLS do JPK tworzymy nowy JPK_VAT XML z uwzględnieniem własnych zmian.
 • W oknie sprawdzania zgodności pliku ze schematem XSD dodano nowy przycisk [Sprawdź lokalnie], który ładuje wzorcowe schematy z dysku lokalnego. Funkcję należy stosować w przypadku problemów z połączeniem ze stroną Ministerstwa Finansów.
 • W oknie edycyjnym Rejestru zakupów, w trakcie bezpośredniej edycji pliku JPK_VAT, dostępny jest kreator wyszukiwania oraz lista kontrahentów. Wybrany lub dodany w trakcie edycji kontrahent automatycznie uzupełnia bieżący wpis (NIP, nazwa, adres) w pliku XML.
 • W kreatorze scalania plików można wyłączyć importowanie Rejestru sprzedaży lub zakupów dla każdego importowanego pliku oddzielnie. Funkcja selektywnego wyboru zakresu importu, przydatna jest w Biurze Rachunkowym, jeżeli klient przysyła plik z zapisami zakupów, które dla BR są zbędne.