Oferta TGSoft

JPK_FA - Import danych z własnego systemu ERP za pomocą Plugin


Generowanie pliku JPK_FA z danych ERP za pomocą Plugin C#

Funkcja znajduje się w Menu/JPK/Import API

Opis w przygotowaniu…

Przykładowy kod do tworzenia pliku JPK_FA.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;

namespace TGSoft.JpkPlugin
{
  public class JpkFa : JpkBase
  {
    //Input fields
    public DateTime Date1 { get; set; }
    public DateTime Date2 { get; set; }

    // Output fields
    public List<JpkFaItem> FaItems { get; set; }


    public JpkFa()
    {
      FaItems = new List<JpkFaItem>();
    }

    public void Execute()
    {
      FillFaTable();
    }


    #region User Code   
    protected override string OdbcConnectionString()
    {
      return @"Driver={SQL Server};Server=localhost\SQLExpress;Database=tgsoft1;Trusted_Connection=Yes;";
    }

    private void FillFaTable()
    {
      Client = new Odbc(OdbcConnectionString());

      var dt = Client.GetSQLTable(
        string.Format("SELECT F.*, K.nip, K.nazwa1, K.ulica FROM gm_faktury F LEFT JOIN kontrahenci K ON (F.id_kontrahenci=K.id) WHERE F.data BETWEEN '{0:yyyy-MM-dd}' AND '{1:yyyy-MM-dd}'", Date1, Date2));
      if (dt == null) return;

      foreach (DataRow row in dt.Rows)
      {
        FaItems.Add(new JpkFaItem()
        {
          DataWystawienia = Tools.ToDateTime(row["data"]),
          NumerFaktury = Tools.ToStr(row["nrfaktury"]),
          NIPNabywcy = Tools.ToStr(row["nip"]),
          NazwaNabywcy = Tools.ToStr(row["nazwa1"]),
          AdresNabywcy = Tools.ToStr(row["ulica"]),

          NIPSprzedawcy = CompanyNip,
          NazwaSprzedawcy = CompanyName,
          AdresSprzedawcy = CompanyAddress,

          KodWaluty = "PLN",
          NettoStawkaPodstawowa = Tools.ToDecimal(row["netto"]),
          VATStawkaPodstawowa = Tools.ToDecimal(row["vat"]),
          KwotaNaleznosci = Tools.ToDecimal(row["brutto"]),

          FaRows = GetFaRows(Tools.ToInt(row["id"])),
          ZaRows = GetZaRows(Tools.ToInt(row["id"])),
        });
      }
    }

    private JpkFaRowItem[] GetFaRows(int id)
    {
      var dtr = Client.GetSQLTable(string.Format("SELECT K.*, M.nazwa1, M.jm FROM gm_karty K LEFT JOIN gm_mater M ON (K.id_gm_mater=M.id) WHERE K.id_gm_faktury={0}", id));
      if (dtr == null) return null;

      decimal ilosc, cenaNetto;
      List faRows = new List();
      foreach (DataRow row in dtr.Rows)
      {
        ilosc = Tools.ToDecimal(row["ilosc"]);
        cenaNetto = Tools.ToDecimal(row["cenanetto"]);

        faRows.Add(new JpkFaRowItem()
        {
          NazwaTowaruUslugi = Tools.ToStr(row["nazwa1"]),
          JednostkaMiary = Tools.ToStr(row["jm"]),
          Ilosc = ilosc,
          CenaJednostkowaNetto = cenaNetto,
          WartoscNetto = Math.Round(ilosc * cenaNetto, 2, MidpointRounding.AwayFromZero),
          StawkaVat = TStawkaVAT.Vat23,
        });
      }
      return faRows.ToArray();
    }

    private JpkZaRowItem[] GetZaRows(int id)
    {
      return null;
    }
    #endregion
  }
}
    

Pełny kod źródłowy biblioteki do pobrania ze strony: https://tgsoft.pl/programy/TGSoft.JpkPlugin.zip