Zawartość

Oferta TGSoft

Plik JPK_FA (3)Program-JPK obsługuje wszystkie pliki JPK w zakresie analiz, generowania, podpisywania, weryfikowania i wysyłania do Ministerstwa Finansów. Przy zachowaniu poprzednich wersji, kolejna aktualizacja przynosi obsługę nowej struktury JPK_FA (3) obowiązującą od listopada 2019. Najistotniejszą zmianą w wersji (3) jest przeniesienie kodu waluty z nagłówka dokumentu JPK do faktury oraz rozbudowa faktur zaliczkowych. Te ostatnie zawierają oprócz wierszy faktur, zapisy szczegółowe pozycji zamówionych oraz wskazanie poprzednich faktur zaliczkowych.

Drobnych zmian jest więcej, a szczegółowy opis struktury JPK_FA znajduje się w tabeli na końcu dokumentu.
Analiza plików JPK_FA

Do analizy pliku JPK_FA wykorzystujemy uniwersalną funkcję z zakładki Menu/JPK/Analiza plików JPK. Po wskazaniu pliku XML, program automatycznie dostosowuje widok okna do bieżącego (załadowanego) pliku JPK.XML. Z prawej strony formularza znajdują się stałe elementy dla różnych plików JPK:

  • Formularz – dane nagłówkowe załadowanego pliku JPK.
  • XML – pełny kod XML dokumentu.
  • Sprawdź XML – funkcje do sprawdzania XML z wymaganą strukturą XSD. Program podaje dokładny opis problemu i wskazuje miejsce w załadowanym pliku XML.
  • Dodatkowo po zakładce XML występuje jedna (lub więcej) ewidencja, dedykowana dla bieżącego dokumentu JPK. W tym przypadku będzie to Rejestr Faktur.

Plik JPK_FA

Dane nagłówkowe załadowanego pliku JPK_FA

Do przeglądania plików XML zastosowano profesjonalny Edytor z kolorowaniem składni oraz możliwością sterowania widokiem poszczególnych sekcji struktury XML.


Plik JPK_FA

Pełny kod XML załadowanego dokumentu JPK_FA

Szczegółowa graficzna analiza plików JPK_FA


Plik JPK_FA

Lista faktur bieżącego pliku JPK_FA

Widok przedstawia aktywną zakładkę [Faktury] z listą faktur odczytanych z otwartego pliku JPK_FA. Kolumny zawierają dane liczbowe i opisowe poszczególnych faktur. Na pasku narzędziowym dostępne są dodatkowe funkcje:

  • Szukaj – otwiera widok XML w miejscu gdzie zaczyna się bieżąca faktura.
  • Faktura – otwiera dodatkowe okno ze wszystkimi danymi szczegółowymi faktury.
  • Wydruk – umożliwia wydruk Rejestru Faktur za pomocą generatora raportów. Wydruk w czytelny sposób przedstawia dane faktur i może posłużyć za wydruk Rejestru Sprzedaży dla działu księgowości.

Plik JPK_FA

Widok definicji i zapisów szczegółowych faktury

W górnej części okna w oddzielnych zakładkach widoczne są dane faktury podzielone tematycznie. Poniżej w tabeli przedstawione są wszystkie wiersze szczegółowe pozycji (towarów i usług) faktury.


Plik JPK_FA

Wydruk Rejestru Faktur

W programie dostępne są dwa rodzaje wydruków: w układzie poziomym z większą liczbą danych szczegółowych, oraz w układzie pionowym do wydruku większej liczby faktur na jednej stronie kartki. Wydruki rejestru można zapisać do pliku PDF.


Plik JPK_FA

Widok faktury Zaliczkowej

JPK_FA (3) wprowadza rozbudowaną definicję dla faktur zaliczkowych. W górnej części widoczna jest Wartość zamówienia. Numery poprzednich faktur zaliczkowych wyświetlone są w zakładce [Inne]. Istotną zmianą są wiersze z pozycjami szczegółowymi zamówionych towarów i usług, które program wyświetla w tabeli zakładki [Zapisy zamówienia].

Szczegółowa analiza pliku JPK_FA w Arkuszu Kalkulacyjnym XLS

Funkcja dostępna jest w Menu/JPK/Otwórz JPK w arkuszu. Po wskazaniu dowolnego pliku JPK program otwiera wbudowany Arkusz Kalkulacyjny (instalacja Excel nie jest potrzebna), w kolejnych zakładkach przedstawione są tabelarycznie poszczególne ewidencje zawarte w pliku JPK. Utworzony plik XLS/XLSX można zapisać i przesłać do innego użytkownika posługującego się aplikacją Excel.

Edycja pliku JPK.

Po załadowaniu do arkusza, dostępna jest pełna edycja i dopisywanie danych. Gotowy plik zapisujemy i wskazujemy w Kreatorze konwersji XLS do JPK, który opisany zostanie poniżej.

Nazwy i znaczenie kolumn poszczególnych tabel opisane są w zestawieniu na końcu tej strony.


Plik JPK_FA

Zakładka [Faktury] z listą faktur JPK_FA

Plik JPK_FA

Zakładka [FakturyWiersze] z listą pozycji towarów i usług poszczególnych faktur

Plik JPK_FA

Zakładka [ZamowieniaWiersze] z listą pozycji towarów i usług zamówień dla faktur zaliczkowych

Generowanie JPK_FA na podstawie danych Excel

Funkcja dostępna jest w Menu/JPK/Import z XLS. Każdy rodzaj pliku JPK ma oddzielny kreator dostosowany do wymaganych schematów XSD. Za pomocą konwersji szybko utworzysz wymagany plik JPK z danych Excel, które można przygotować ręcznie lub zaimportować (skopiować) ze swojego systemu ERP.

Generator JPK jest niezwykle przydatny dla użytkowników innych systemów księgowych, które nie mają bezpośredniej obsługi plików JPK, dotyczy to szczególnie programów zagranicznych lub starszych programów, bez wsparcia i bieżących aktualizacji.

Plik JPK_FA import Excel

Wybór odpowiedniego kreatora z listy podmenu.

Plik JPK_FA import Excel

W pierwszym kroku wskazujemy plik XLS/XLSX i zaznaczamy żądane opcje konwersji.

Każdy rodzaj pliku JPK ma przykładową strukturę DEMO, która dostępna jest pod przyciskiem [Przykład XLSX].

Źródłowy plik XLS/XLSX zawiera wszystkie dane faktur oraz podstawową definicję nagłówka. Całe dane adresowe i identyfikacyjne podmiotu pobierane są z programu z okna Menu/Kartoteki/Dane Firmy.

Plik JPK_FA import Excel

Drugi krok z kontrolnym widokiem listy faktur

Plik JPK_FA import Excel

Kolejny krok z kontrolnym widokiem listy zapisów szczegółowych wierszy faktur

Plik JPK_FA import Excel

Przycisk [Generuj JPK] tworzy właściwą strukturę JPK

Plik JPK_FA import Excel

Po konwersji dostępna jest natychmiastowa analiza JPK i zapis do wskazanego pliku XML na dysku

Plik JPK_FA import Excel

Analiza pliku JPK po zakończonej konwersji

Okno Analizy to identyczny widok opisanej już wcześniej funkcji służącej do analizowania i weryfikacji dowolnej struktury JPK.

Opis struktury XSD pliku JPK_FA

Ministerstwo Finansów udostępnia ponad 90 stron opisu pliku JPK_FA w formacie PDF. Dla przeciętnego użytkownika jest on zupełnie nieczytelny i nieprzydatny. Do sprawdzania struktury, jej edycji i generowania przygotowaliśmy skróconą tabelę, która opisuje wszystkie elementy pliku w oryginalnej strukturze XSD, plikach Excel oraz API.

  • Symbol JPK – oryginalna nazwa zdefiniowana w schemacie XSD. Nazwy występują w pliku XML, który analizujemy po załadowaniu lub wygenerowaniu.
  • Nazwa Excel – nazwa kolumny w arkuszu Excel wykorzystywanym do generowania JPK.
  • Nazwa API – nazwy pól poszczególnych klas i parametrów metod do generowania plików JPK za pomocą wbudowanego Generatora API.

Symbol JPK Nazwa Excel Nazwa API Opis
       
Naglowek     Nagłówek JPK_FA
DataWytworzeniaJPK B3 DataWytworzeniaJPK Data i czas wytworzenia JPK_FA
DataOd B4 DataOd Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA
DataDo B5 DataDo Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA
KodUrzedu B7 KodUrzedu Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA
       
Faktura     Na podstawie art. 106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały
KodWaluty KodWaluty KodWaluty Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217), w której faktura, zamówienie lub umowa zostały wystawione
P_1 DataWys DataWystawienia Data wystawienia
P_2A NumerFak NumerFaktury Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny indentyfikuje fakturę
P_3A NazwaNab NazwaNabywcy Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
P_3B AdresNab AdresNabywcy Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)
P_3C NazwaSprz NazwaSprzedawcy Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług
P_3D AdresSprz AdresSprzedawcy Adres sprzedawcy
P_4A NIPSprzPr PrefixNIPSprzedawcy Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy
P_4B NIPSprz NIPSprzedawcy Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy
P_5A NIPNabPr PrefixNIPNabywcy Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy
P_5B NIPNab NIPNabywcy Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy
P_6 DataDost DataDostawy Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
P_13_1 NettoPodst NettoStawkaPodstawowa Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto
P_14_1 VATPodst VATStawkaPodstawowa Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy
P_14_1W wVATPodst VatWalutaStawkaPodstawowa W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy
P_13_2 NettoStob1 NettoStawkaObnizona1 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto
P_14_2 VATStob1 VATStawkaObnizona1 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy
P_14_2W wVATStob1 VatWalutaStawkaObnizona1 W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy
P_13_3 NettoStob2 NettoStawkaObnizona2 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto
P_14_3 VATStob2 VATStawkaObnizona2 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy
P_14_3W wVATStob2 VatWalutaStawkaObnizona2 W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy
P_13_4 NettoStob3 NettoStawkaObnizona3 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto
P_14_4 VATStob3 VATStawkaObnizona3 Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w walucie, w której faktura została wystawiona w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy
P_14_4W wVATStob3 VatWalutaStawkaObnizona3 W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy
P_13_5 NettoNP NettoNP Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy
P_13_6 Netto0 Netto0 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy
P_13_7 NettoZW NettoZW Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy
P_15 KwotaNal KwotaNaleznosci Kwota należności ogółem lub w przypadku faktur zaliczkowych, otrzymana kwota zapłaty
P_16 FMetodaKas FMetodaKasowa W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość "false"
P_17 FSamofak FSamofakturowanie W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość "false"
P_18 FOdwrotneO FOdwrotneObciazenie W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"
P_18A FMpp FakturaMPP W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"
P_19 FUslugiZw FUslugiZwolnione W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"
P_19A PrzepisUZ PrzepisUstawyZwolnienia Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku
P_19B PrzepisDZ PrzepisDyrektywyZwolnienia Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług
P_19C InnaPZWOL InnaPodstawaZwolnienia Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia
P_20 FArt106c FArtykul106c W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"
P_20A NazwaOE NazwaOrganuEgzekucyjnego Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego
P_20B AdresOE AdresOrganuEgzekucyjnego Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego
P_21 FFakPP FFakturaPrzedstawicielaPodatkowego W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"
P_21A NazwaPP NazwaPrzedstawicielaPodatkowego Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego
P_21B AdresPP AdresPrzedstawicielaPodatkowego Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela podatkowego
P_21C NumerPP NumerPrzedstawicielaPodatkowego Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku
P_22 FNoweST Automatycznie po wprowadzeniu daty W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"
P_22A DataNST DataNowegoSrodkaTransportu Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku
P_22B PrzebPoj PrzebiegPojazdu Jeśli pole P_22 równa się "true" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu
P_22C GodzinyUP GodzinyUzywaniaPojazdu Jeśli pole P_22 równa się "true" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu
P_23 FDrugiPT3 FDrugiPodatnikTransakcjiTrojstronnej W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"
P_106E_2 FUTMarza FUslugiTurystykiMarza W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"
P_106E_3 FTUSztuka FTowaryUzywaneDzielaSztuki W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"
P_106E_3A MarzaOpis ProceduraMarzyOpis Jeżeli pole P_106E_3 równa się "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"
RodzajFaktury RODZAJFA RodzajFaktury VAT - Faktura podstawowa oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy,
KOREKTA - Faktura korygująca,
ZAL - Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
PrzyczynaKorekty PRZYCZKOR PrzyczynaKorekty Przyczyna korekty dla faktur korygujących
NrFaKorygowanej NRFAKOR NumerFakturyKorygowanej Numer faktury korygowanej
OkresFaKorygowanej OKRESFAKOR OkresFakturyKorygowanej Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie
NrFaZaliczkowej NrFaZal NrFaZaliczkowej Dla faktury, o której mowa w art. 106f ust. 3 i 4 ustawy - numery poprzednich faktur zaliczkowych
       
FakturaWiersz Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę
P_2B NumerFak Automatycznie z faktury Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny indentyfikuje fakturę
P_7 Nazwa NazwaTowaruUslugi Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)
P_8A JM JednostkaMiary Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
P_8B ILOSC Ilosc Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
P_9A CenaNetto CenaJednostkowaNetto Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy
P_9B CenaBrutto CenaJednostkowaBrutto Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy
P_10 KwRabatu KwotaRabatu Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy
P_11 WartNetto WartoscNetto Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy
P_11A WartBrutto WartoscBrutto Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy
P_12 STVAT StawkaVat Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy (23,22,8,7,5,4,3,0,zw,oo,np.)
       
Zamowienie Umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową
P_2AZ NumerFak Automatycznie z faktury Numer faktury, z którym związane jest zamówienie lub umowa, identyczny jak w polu P_2A
WartoscZamowienia WartZamow WartoscZamowienia Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku
       
ZamowienieWiersz Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową
P_7Z Nazwa NazwaTowaruUslugi Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
P_8AZ JM JednostkaMiary Miara zamówionego towaru lub zakres usługi
P_8BZ ILOSC Ilosc Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi
P_9AZ CenaNetto CenaJednostkowaNetto Cena jednostkowa netto
P_11NettoZ WartNetto WartoscNetto Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku
P_11VatZ KwotaVAT KwotaVAT Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi
P_12Z STVAT StawkaVat Stawka podatku gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true (23,22,8,7,5,4,3,0,zw,oo,np.)

Początek


Zapoznaj się z następnym dokumentem Generator JPK_FA za pomocą API.