Aktualna wersja: 18.09.03


Lista zmian w programie


18.09.03

 • Nowy schemat e-deklaracji VAT-7 (18) 1-1E

18.08.13

 • Załadowany plik JPK_FA do arkusza kalkulacyjnego zawiera strukturę i nazwy kolumn zgodne z kreatorem importu XLS do JPK_FA. Pozwala to na edycję pliku lub scalanie wielu plików w arkuszu XLS, a następnie wygenerowanie nowego pliku JPK_FA.XML po zmianach.
 • Usunięcie błędu podpisu dokumentów XML po zmianie na algorytm SHA-256. Problem występował dla niektórych starszych certyfikatów podpisu cyfrowego.
 • Przywrócono możliwość generowania starszych formularzy VAT-7 (17), dla użytkowników którzy potrzebują generować np. korekty wg poprzedniego wzoru.
 • Dodawanie do Arkusza własnych rozszerzeń DLL wykonanych w Visual Studio (wersja PRO, rozwiązanie dla programistów)

18.08.06

 • W e-Deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K usunięto wysyłanie numeru REGON, jeżeli został wpisany w Danych Firmy (REGON nie jest już potrzebny w nowych formularzach VAT)

18.08.01

 • e-Deklaracje podatkowe oraz pliki JPK podpisywane są algorytmem SHA256 (SHA1 został wycofany)
 • Dodano deklaracje VAT-7 (18) oraz VAT-7K (12)
 • Dodano kreator importu JPK_PKPIR z pliku Excel
 • W szczegółach generowanego pliku JPK_FA pomijane są pola stawki VAT dla „oo” oraz „np”
 • Do listy importowanych wyciągów bankowych (e-Wyciągi) dodano nowy typ importu: Excel standard. Umożliwia import z arkusza Excel XLS, XLSX dla typowych kolumn historii transakcji: DataKsiegowania, DataTransakcji, TypTransakcji, Kontrahent, Tytul, Kwota, Saldo, RachunekBankowy. Arkusz musi zawierać układ tabelaryczny z nagłówkami kolumn. Powyższe nazwy kolumn są importowane, pozostałe lub brakujące kolumny zostaną pominięte podczas importu.
 • Zgodnie z zakresem funkcjonalnym aplikacji, wersja JPK (podstawowa) może obsługiwać i przetwarzać pliki JPK tylko dla 1 dedykowanego numeru NIP, który został zdefiniowany w licencji programu.

18.06.29

 • Dodano konwerter dokumentów i zapisów księgowych FK z pliku Excel do JPK_KR (wersja JPK-PRO)
 • W deklaracji VAT-7 dodano opcjonalny załącznik ORD-ZU. Po kliknięciu w pole [7.2 Korekta deklaracji], użytkownik może zdecydować o dodaniu załącznika. ORD-ZU wysyłany jest również w wersji XML e-Deklaracji.
 • W Rejestrze plików JPK można dodawać pliki JPK_MAG i JPK_WB z tego samego okresu, ale dla różnych magazynów i różnych Numerów Rachunków bankowych. Numer Magazynu/Rachunku bankowego podawany jest na liście w kolumnie Inne/Oznaczenie.
 • W zakładce JPK-PRO dodano nową funkcję do definiowania połączeń z różnymi bazami danych. Dostępna jest obsługa: MS SQL Server, MySQL, Firebird, Postgresql, Tabele Clipper DBF/NTX. Połączenia mogą być wykorzystywane w skryptach API oraz funkcjach Arkusza Kalkulacyjnego.
 • DBScalar() wbudowana funkcja w Arkuszu Kalkulacyjnym
 • Definiowane Funkcje Użytkownika w Arkuszu Kalkulacyjnym
 • Definiowane Funkcje Użytkownika - obliczenia SQL
 • Budowanie własnych dodatków do Arkusza Kalkulacyjnego

18.06.05

 • Dodano generowanie JPK_KR za pomocą API (wersja JPK-PRO)
 • Dokumenty Wewnętrzne i Noty korygujące (wersja JPK-PRO)
 • Dodano generowanie JPK_PKPIR za pomocą API
 • Dodano szczegółową analizę plików JPK_PKPIR
 • W API dodano metodę ShowJpkDialog(), która umożliwia otwarcie okna do analizy tworzonego pliku JPK. Nowa metoda znacznie ułatwi bieżącą analizę poprawności wstawianych danych podczas tworzenia kodu C# przez programistę

18.05.23

 • Dodano konwerter dokumentów magazynowych z pliku Excel do JPK_MAG
 • W zakładce JPK-PRO dodano sekcję Poczta e-Mail. Nowe funkcje umożliwiają pełną obsługę skrzynki pocztowej On-line. Program posiada klienta e-Mail w zakresie wysyłania i odbierania wiadomości. Do odbioru wiadomości serwer musi obsługiwać protokół IMAP. Cała obsługa poczty odbywa się On-Line bez zapisywania wiadomości lokalnie. Dodatkowo program obsługuje foldery Kosz i SPAM oraz posiada zaawansowany kreator wyszukiwania wiadomości „po stronie serwera”. Mamy pełną synchronizację poczty przy równoległej pracy, np. w przeglądarce internetowej, smartfonie i programie TGSoft.

18.04.24

 • Generator JPK_WB za pomocą API
 • Dodano konwerter wyciągów bankowych z pliku Excel do JPK_WB
 • W wersji JPK-PRO dodano konwerter wyciągów bankowych załadowanych z plików transakcyjnych kilkunastu polskich e-Banków internetowych do formatu JPK_WB: Elixir, mBank, Multibank, Inteligo, Raiffeisen, PKO BP (iPKO), BZ WBK, Idea, ING Bank Śląski, Millennium, Pekao (Pekao24), PKO BP, Alior.
 • W kreatorze JPK_FA z tabel DBF dodano wartości i sumy poszczególnych stawek VAT odczytane z tabeli DBF (do podglądu). Dodatkowo Symbol Waluty pobierany jest z tabeli nagłówkowej zamiast domyślnego PLN.

18.03.15

 • W oknie dialogowym kontrahenta dodano funkcję ładowania danych z bazy GUS (dla podanego numeru NIP)
 • W Rejestrze plików JPK dodano funkcję „Blokowania” dokumentów przed przypadkowym skasowaniem.
 • W kreatorze konwersji JPK_FA do JPK_VAT dodano import faktur Zakupu.
 • Poprawa odczytu statusu VAT w bazie UE VIES dla Grecji
 • Dodano kreator konwersji faktur zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym XLS do JPK_FA
 • Analiza pliku JPK_FA zawiera listę faktur ze wszystkimi kolumnami netto i VAT w podziale na stawki VAT
 • W zakładce Menu/JPK-PRO dodano dwie nowe funkcje: definiowanie rachunków bankowych firmy oraz import wyciągów bankowych z kilkunastu systemów transakcyjnych polskich banków internetowych.
 • W Menu/JPK dodano nową funkcję [Pobierz UPO e-Deklaracji] – umożliwia pobranie UPO dla dowolnej e-Deklaracji po podaniu numeru referencyjnego

18.02.23

 • Podpisywanie i wysyłanie JPK_VAT za pomocą danych autoryzacyjnych (na bramkę Mikro-JPK)
 • W rejestrze VAT dodano kreator importu danych z bezpłatnego programu Faktura 1! Plus. Po załadowaniu danych do Rejestru Sprzedaży można utworzyć plik JPK_VAT
 • Poprawki w generowaniu plików JPK przy braku adresu e-mail w Danych Firmy.

18.02.05

 • Wszystkie funkcje programu generujące plik JPK_VAT stosują wariant (3)
 • Do Rejestru plików można dodawać, a następnie wysyłać na bramkę MF, tylko JPK_VAT wariant (3). Również korekty za rok 2017 muszą być utworzone wg wariantu (3)
 • W wersji podstawowej Program-JPK zawsze pobiera dane do nagłówka JPK z Danych firmy programu (NIP, Pełna nazwa podmiotu, adres e-mail).

18.01.15

 • Dodano nowy konwerter plików JPK_VAT wariant (2) do wariantu (3)
 • Konwerter JPK_FA do JPK_VAT generuje plik wg wariantu (3)
 • Dodano podpisywanie (i wysyłanie) e-Deklaracji podatkowych danymi autoryzacyjnymi podatnika (kwotą przychodu).
 • Wbudowany Arkusz kalkulacyjny wersji PRO został wyposażony w dedykowaną funkcję JpkVat(rok; mc1; mc2; kolumna), która zwraca wartość obrotów poszczególnych kolumn sprzedaży i zakupów z zaksięgowanych plików JPK_VAT.

17.12.27


17.12.18

 • Obsługa formularza JPK_VAT (3)
 • Generator JPK_VAT (3) za pomocą API
 • Dodano funkcje do generowania JPK_MAG za pomocą API
 • W Programie JPK-PRO dodano funkcje ładowania Kursów walut ze strony NBP oraz obsługę dowolnych formularzy e-Deklaracji podatkowych wygenerowanych z różnych systemów Księgowych

17.11.29

 • Poczta-JPK. Obsługa plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego
 • Zintegrowana automatyzacja w przetwarzaniu plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego
 • Po zmianie firmy, program nie prosi o ponowne logowanie jeżeli w nowej firmie jest taki sam login i hasło
 • Generator JPK_VAT z danych zaksięgowanych bezpośrednio w aplikacji Program-JPK usuwa automatycznie wszystkie kreski i spacje z numerów NIP kontrahentów

17.10.16

 • Dodano szczegółową analizę plików JPK_KR oraz kilka różnych wydruków wg własnych projektów (tylko w wersji JPK-PRO)
  • Obroty i Salda kont analitycznych
  • Obroty i Salda kont analitycznych zgrupowane wg kont syntetycznych
  • Obroty i Salda kont syntetycznych
  • Dziennik dokumentów księgowych
  • Dziennik z zapisami szczegółowymi dokumentów
  • Kartoteka konta z dekretami w połączeniu z zapisami dziennika
 • Dodano scalanie plików JPK_FA
 • W rejestrze Zakupów pliku JPK_VAT dodano wyszukiwanie zdublowanych numerów faktur dla poszczególnych kontrahentów

17.09.18

 • Dodano [Datę zakupu] do projektu wydruku „Rejestr zakupów” (z otwartego pliku JPK_VAT)
 • Projekt wydruku „Raport kontroli statusów VAT w bazie PL oraz UE VIES” uwzględnia filtr tabeli zdefiniowany przez użytkownika
 • Podczas tworzenia deklaracji podatkowej VAT-UE można ręcznie dodawać pozycje szczegółowe do tabeli VAT. Funkcja przydatna w przypadku potrzeby rozdzielenia sumarycznego zapisu na dwie pozycje z transakcją trójstronną.
 • Dodano obsługę szczegółową pliku JPK_MAG w oknie JPK/Analiza i edycja plików JPK
 • Dodano obsługę szczegółową pliku JPK_MAG w oknie JPK/Otwórz JPK w Arkuszu kalkulacyjnym
 • e-Deklarację VAT7 można utworzyć z dokładnością do groszy wg ustawień odpowiedniego parametru systemowego
 • Dodano zapis e-Deklaracji podatkowej do lokalnego pliku XML.

17.08.08

 • W oknie dialogowym edycji kontrahenta dodano sprawdzenie numeru VAT europejskiego w bazie Komisji Europejskiej VIES.
 • Rozbudowa kreatora hurtowego sprawdzania statusów VAT wg danych bazy Komisji Europejskiej VIES. Szczegóły i zdjęcia na stronie. Kreator dostępny jest również z zakładki JPK_VAT Sprzedaż.
 • Sprawdzanie statusu numerów NIP w bazach PL oraz UE załadowanych z pliku Excel XLS (XLSX). Nowa funkcja w Menu/Kartoteki/Kontrola statusów VAT.

17.07.18

 • Rozbudowano komunikaty o przyczynie błędu przy braku połączenia z serwerem MF (w związku z ostatnią awarią serwerów MF z 12-07-2017).
 • W oknie Menu/Kartoteki/Kontrahenci/Edycja kontrahenta dodano przycisk do sprawdzenia podanego numeru NIP bieżącego kontrahenta w serwisie Ministerstwa Finansów w zakresie „Weryfikacji statusu czynnego podatnika VAT”.
 • W oknie „Analiza i edycja plików JPK” dodano zaawansowany kreator „Weryfikacji statusu czynnego podatnika VAT” na podstawie wczytanego pliku JPK_VAT. W zakładce „Zakupy” dostępny jest nowy przycisk [Status NIP], który umożliwia seryjne sprawdzenie wszystkich numerów NIP z pliku JPK. Program sprawdza poprawność numerów NIP (sumę kontrolną) oraz „Status czynnego podatnika VAT” bezpośrednio w serwisie Ministerstwa Finansów. Funkcja dostępna jest tylko w programie JPK-PRO.

17.07.11

 • Przywrócono możliwość pracy programu w systemie Windows XP. Jednak ze względu na ograniczenia techniczne platformy .NET, w systemie tym nie można wysyłać e-Deklaracji do serwera MF.
 • Wprowadzenie protokołu TLS 1.2 w środowisku produkcyjnym systemu e-Deklaracje od dnia 1.07.2017 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 1 lipca 2017 r. w komunikacji z usługą WebServices produkcyjnej Bramki systemu e-Deklaracje zostanie wprowadzona wyższa wersja protokołu komunikacyjnego TLS 1.2.

  Uprzejmie prosimy producentów oprogramowania o dostosowanie swoich rozwiązań do komunikacji z Bramką e-Deklaracji z wykorzystaniem protokołu TLS 1.2.

  Użytkowników przesyłających deklaracje drogą elektroniczną informujemy, że z chwilą wprowadzenia na środowisku produkcyjnym protokołu TLS 1.2 nie będzie możliwa komunikacja z systemem e-Deklaracje ze starszych i nie wspieranych systemów operacyjnych Windows XP i Windows Vista.

17.07.04

 • W Kreatorze scalania JPK dodano opcję definiowania pliku wynikowego wg celu złożenia (1-złożenie, 2-korekta) bez potrzeby edytowania nagłówka formularza
 • Dodano obsługę nowego protokołu komunikacyjnego TLS 1.2 do wysyłania e-Deklaracji podatkowych. Do poprawnego działania tej funkcji, w systemie operacyjnym musi być zainstalowany .NET 4.5 lub wyższy.

17.05.22

 • Deklaracja podatkowa VAT-UE dostępna w wersji PRO. Interaktywny formularz podatkowy tworzony jest na podstawie zaimportowanych plików JPK_VAT.
 • W oknie Analiza i Edycja JPK/Zakładka Sprzedaż dodano przyciski zaznaczania oraz kasowania wielu (zaznaczonych) rekordów

17.04.25

 • Zmiany podczas tworzenia deklaracji podatkowej VAT-27
  • W oknie edycji zapisów szczegółowych dodano przycisk do kasowania rekordu (kontrahenta)
  • Pozycje szczegółowe są sumowane wg NIP kontrahenta, wcześniej program wykazywał każdą operację oddzielnie.

17.04.19

 • Deklaracja podatkowa VAT-27 dostępna w wersji PRO. Interaktywny formularz podatkowy tworzony jest na podstawie zaimportowanych plików JPK_VAT.
 • W Parametrach Systemu można określić domyślną sekcję „C” lub „D” dla informacji o świadczonych towarach lub usługach na potrzeby formularza VAT27. Indywidualne zmiany (przypisanie do innej sekcji) można wykonać bezpośrednio w interaktywnym formularzu podczas tworzenia nowej deklaracji.

17.03.29

 • Usprawnienia w imporcie danych z arkuszy Excel. Teraz pola z datami mogą być zwykłymi tekstami, program automatycznie wykona konwersję na typ DATA
 • W oknie dialogowym edycji nagłówka JPK dodano przycisk wyboru Urzędu Skarbowego z listy urzędów
 • W oknie edycyjnym rekordu sprzedaży (JPK_VAT) dodano wybór kontrahenta z listy
 • W Raporcie podsumowującym JPK_VAT dodano sumy zbiorcze [VAT należny] oraz [VAT naliczony]
 • Usprawnienia w funkcji Weryfikacja lokalnie. Teraz pliki można weryfikować bez aktywnego połączenia internetowego.
 • Program-JPK PRO posiada nowe zaawansowane funkcje w Arkuszu Kalkulacyjnym. Dodano nową zakładkę Menu/JPK która posiada szereg wbudowanych funkcji i okien dialogowych do bezpośredniego przeglądania i edycji plików JPK_VAT. Bezpośrednio w arkuszach XLS można dodawać, generować i weryfikować pliki JPK_VAT. Wbudowana obsługa XLS i JPK_VAT zdecydowanie przewyższa dostępne na rynku rozwiązania oparte na dodatkach do programu Excel.

17.02.27

 • Zmiany w oknie „Rejestr Plików JPK”
  • Dodano przycisk [Archiwalny]. Umożliwia oznaczenie formularza jako (archiwalny). Tak oznaczone dokumenty przechowywane są w celach archiwalnych i nie będą wpływać na wyniki obliczeń w Rejestrach VAT i Deklaracjach podatkowych.
  • dodano przycisk [Zapisz lokalnie], który umożliwia zapis dokumentu JPK przechowywanego w bazie danych do nowego pliku XML na dysku lokalnym, np. w celu edycji i wysłania korekty

 • Zmiany w oknie „Analiza i Edycja pliku JPK”
  • Podczas przeglądania i edycji pliku JPK_VAT w zakładce Sprzedaż, dodano przycisk [Brak NIP] umożliwiający automatyczną zamianę wszystkich pustych numerów NIP słowem BRAK. Funkcję należy stosować dla Paragonów, które nie posiadają numerów NIP.
  • W zakładkach Sprzedaż i Zakupy dodano przyciski [Nowy JPK XML], co pozwala na utworzenie nowego XML z uwzględnieniem bieżących zmian bez potrzeby powrotu do zakładki głównej [Formularz].
  • Program automatycznie ładuje wszystkie Rejestry i nie ma już potrzeby otwierania zakładek szczegółowych w celu wygenerowania nowego XML (po edycji).
  • Dodano nowy przycisk [Raport JPK] umożliwiający wydruk raportu podsumowującego bieżący formularz JPK_VAT

 • W kreatorze konwersji [XLS do JPK_VAT] oraz [JPK_FA do JPK_VAT] dodano nową funkcję: „Zamieniaj puste pola w kolumnie NIP (dla Rejestru Sprzedaży) słowem BRAK
 • W kreatorze „Scalania plików JPK_VAT” dodano wydruk Raportu scalania plików. Raport zawiera informacje o poszczególnych plikach XML, sumy zbiorcze każdego pliku oraz sumy całego połączonego pliku JPK w podziale na poszczególne kolumny deklaracji VAT7.

17.02.20

 • Poprawa dekodowania wartości odczytanych z JPK XML przy ustawieniach regionalnych Windows dla separatora dziesiętnego „kropka”
 • Poprawa zapisu importowanych dokumentów w wersji programu bez Generatora JPK (stara wersja za 150,00 zł)
 • Poprawa konwersji tabel DBF do JPK_FA, brakowało sekcji sprzedawcy w fakturach
 • Poprawa zaokrągleń przy generowaniu JPK z ręcznie zaksięgowanych dokumentów w Programie-JPK (przy stosowaniu współczynnika odliczenia VAT oraz odliczeń 50% od paliwa)
 • W konwersji JPK_FA do JPK_VAT dodano obsługę pola „P_6” (data dostawy)

 • Dodanie formatowania plików JPK generowanych z innych systemów bez znaków podziału. W takich plikach działa teraz wyszukiwanie rekordów i wskazywanie błędów w edytorze XML.
 • W oknie [Nowy XML] po edycji JPK, w oknie „Analiza pliku JPK” dostępna jest walidacja pliku i wyszukiwanie błędów w edytorze XML.
 • W oknie edycyjnym pliku JPK_VAT w zakładce Zakupy, dodano przycisk „Zaznaczania” wielu rekordów oraz „Kasowania” rekordów zaznaczonych
 • Usprawnienia w konwersji pliku JPK_VAT XML do arkusza Excel. Teraz Arkusz kalkulacyjny otwiera plik XML w formacie zgodnym ze strukturą, która może być później bezpośrednio użyta do konwersji odwrotnej na XML.
  • Program otwiera wskazany plik XML w arkuszu kalkulacyjnym, zmieniamy, kasujemy lub dopisujemy pozycje faktur w odpowiednich Rejestrach Sprzedaży lub zakupu.
  • Zapisujemy plik w formacie Excel
  • Za pomocą kreatora konwersji XLS do JPK tworzymy nowy JPK_VAT XML z uwzględnieniem własnych zmian.
 • W oknie sprawdzania zgodności pliku ze schematem XSD dodano nowy przycisk [Sprawdź lokalnie], który ładuje wzorcowe schematy z dysku lokalnego. Funkcję należy stosować w przypadku problemów z połączeniem ze stroną Ministerstwa Finansów.
 • W oknie edycyjnym Rejestru zakupów, w trakcie bezpośredniej edycji pliku JPK_VAT, dostępny jest kreator wyszukiwania oraz lista kontrahentów. Wybrany lub dodany w trakcie edycji kontrahent automatycznie uzupełnia bieżący wpis (NIP, nazwa, adres) w pliku XML.
 • W kreatorze scalania plików można wyłączyć importowanie Rejestru sprzedaży lub zakupów dla każdego importowanego pliku oddzielnie. Funkcja selektywnego wyboru zakresu importu, przydatna jest w Biurze Rachunkowym, jeżeli klient przysyła plik z zapisami zakupów, które dla BR są zbędne.