Zawartość

Oferta TGSoft

Lista zmian w programie
Rok 2024

24.05.15

 • Dodano funkcję zapisu Białej Listy do pliku tymczasowego, który umożliwia załadowanie i wznowienie sprawdzania Białej Listy. Funkcję wykorzystujemy w celu kontynuowania weryfikacji numerów NIP po wystąpieniu przerwy technicznej na stronie MF, bez zbędnego sprawdzania całej listy. W celu kontynuacji należy podać tą samą datę obliczeń „Na dzień”.

24.03.27

 • Zmiana projektu wydruku dla VAT-UEK (5). Dodano wydruk zerowych pozycji (było/jest)
 • Aktualizacja adresów do pobierania kursów walut ze strony NBP
 • Zmiany związane z generowaniem eFaktur do KSeF
 • Zmiany w module Sprawozdań finansowych:
  • Zmiany w sekcji WprowadzenieDoSprawozdaniaFinansowego Skonsolidowanego sprawozdania Finansowego: dodano obsługę wielokrotnego pola P_7 oraz pola P_10C
  • Zmiana w sposobie ładowania sprawozdań zawierających długie pola opisowe (ponad 32kb). Wcześniej był błąd ładowania danych do arkusza kalkulacyjnego.
Rok 2023

23.11.09

 • W kreatorze konwersji Excel do JPK_MAG dodano opcję włączenia automatycznego obliczania wartości szczegółowych zapisów i sumy dokumentów magazynowych. Domyślnie opcja jest wyłączona i wszystkie wartości pobierane są z pliku Excel
 • Do konwersji JPK_MAG do formatu Excel dodano pole „Nazwa magazynu” w zakładce „Nagłówek” oraz znaczniki końca tabeli w zakładkach Dokumenty MAG oraz MAG Wiersze. Pozwoli to na szybszą i bezpośrednią edycję plików JPK_MAG.XML
 • Rozbudowa Generatora Faktur KSeF z pliku Excel. Dodano obsługę brakujących pól.
 • Załączony przykładowy plik Excel KSeF-DEMO-2.xlsx zawiera dodatkową zakładkę Opis XSD ze szczegółowymi opisami wszystkich tabel.

23.10.11

 • Zmiana wymaganej wersji .NET Framework na 4.7.2
 • Zaktualizowano wersję schematu e-Faktury FA (2) 2023/06/29/12648/. Jest to aktualny format obwiązujący dla bramki produkcyjnej KSeF
 • FA (2) generowany jest domyślnie za pomocą kreatora konwersji z Excel oraz pliku JPK_FA
 • W zakładce analiza pliku JPK można załadować plik faktury FA (1) oraz FA (2) i wykonać weryfikację zgodności ze schematem XSD.
 • Obecna wersja programu zawiera ostateczną funkcjonalność w zakresie obsługi KSeF. Do pełnej funkcjonalności i komunikacji z systemem KSeF API, polecamy odrębny program https://ksef-link.pl (dostępny wkrótce).
 • Zmiany w zakresie generowania deklaracji VAT-UE:
  • Import danych z Excel do VAT-UE rozdziela pozycje dla tego samego NIP i znacznika transakcji trójstronnych w sekcji „D”
  • Import z pliku JPK_V7M: faktury wykazane z niezerową kwotą netto w poz. K_11 oraz zerową kwotą w K_12 oznaczone jako TT_D=1, uznawane są za trójstronne (sprzedaż-dostawa).
  • transakcje wykazane z niezerową kwotą netto w poz. K_23 oraz zerową kwotą podatku w poz. K_24 oznaczone jako TT_WNT=1 (oba warunki muszą być spełnione) uznawane są jako transakcja trójstronna w VAT-UE (zakup-nabycie)

23.07.05

 • Do kreatora Menu/JPK/Porównaj JPK dodano funkcję generowania e-Deklaracji VAT-UEK.Xml. Formularz generowany jest automatycznie jako wynik porównania dwóch plików JPK_V7M. Dane trafiają do arkusza kalkulacyjnego i mogą być jeszcze zmienione przed ostatecznym wygenerowaniem VAT-UEK.
 • Funkcja Menu/JPK-PRO/Obsługa e-Deklaracji została wyposażona w mechanizm automatycznej identyfikacji VAT-UE oraz VAT-UEK dla wariantu (5). Wygenerowane formularze Xml dla VAT-UE(K) można wysyłać za pomocą tej funkcji
 • Dodano obsługę nowego wariantu dla e-Faktury FA(2) do systemu KSeF. Schemat ma obowiązywać od 01-09-2023. Ostateczny (obowiązkowy) termin uruchomienia KSeF zmieniono na 01.07.2024
 • Funkcja Menu/e-Faktury KSeF/Import z Excel dostosowana jest do nowego wariantu faktury FA(2). Zmieniono plik wsadowy w formacie Excel

23.04.17

 • Aktualizacja pliku JPK_KR-DEMO.xlsx (dodano kolumny do obsługi zapisów walutowych)
 • Usprawniono algorytm pobierania danych do deklaracji VAT-UE z pliku JPK_V7M (zmniejszy liczbę rekordów do ręcznego kasowania)
 • W wersji PRO dodano nowy kreator w Menu/JPK/Porównaj JPK. Umożliwia porównanie dwóch plików JPK_V7M, wykazuje różnice w danych nagłówkowych plików, podmiotu, Deklaracji VAT-7 oraz zapisów szczegółowych rejestrów VAT.

23.03.14

 • Aktualizacja certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania wysyłanych dokumentów na bramkę Testową JPK
 • Do konwersji arkuszy Excel XLS/XLSX na JPK_KR dodano obsługę zapisów szczegółowych: KwotaWinienWaluta, KodWalutyWinien, KwotaMaWaluta, KodWalutyMa
 • Zmieniono proces tworzenia e-Deklaracji VAT-UE oraz VAT-UEK. Teraz program pobiera dane bezpośrednio z pliku XML JPK_V7M, przy czym plik może być ładowany z zaksięgowanych plików JPK (z Rejestru Plików JPK) lub z lokalnego pliku XML. Dodatkowo kreator umożliwia pobieranie danych z przygotowanego pliku Excel
 • W zakładce JPK dodano nowy kreator plików XML oraz XLS(X) na VAT_UE.XML
 • Obydwie w/w funkcje posiadają weryfikację zgodności e-Deklaracji ze schematem XSD
Rok 2022

22.08.20

 • Poprawa importu plików CSV w zakresie konwersji kwot, dla których znakiem oddzielającym część dziesiętną jest kropka lub przecinek
 • Do wizualizacji e-Faktury (KSeF) dodano częściową obsługę sekcji [WarunkiTransakcji]

22.08.04

 • Aktualizacja certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania wysyłanych dokumentów na bramkę JPK
 • W wersji JPK-PRO dodano zakładkę [KSeF] z funkcjami do generowania i obsługi plików e-Faktur dla systemu KSeF (opis będzie dostępny w późniejszym terminie)
 • W funkcjach importu CSV do JPK_VDEK wyłączono automatyczną konwersję danych do domyślnego formatu wg standardu Excel. W niektórych przypadkach prowadziło to do konwersji np., numeru faktury do daty.
 • Zmiana w generowaniu JPK_V7M za pomocą rozszerzenia API. Wariant 1 lub 2 dobierany jest automatycznie na podstawie roku formularza.
 • Dodano weryfikację i wysyłanie plików JPK_EWP(2) i JPK_EWP (3)
 • W generatorze JPK_FA (4) pole NrFaZaliczkowej dodawane jest dla wszystkich typów faktur. Wcześniej było tylko dla „ZAL”

22.04.04


22.03.14

 • Dodano obsługę nowego wariantu JPK_FA (4), który będzie obowiązkowy od 01-04-2022
 • Poprawa formularza do edycji Deklaracji VAT7 (22), brak terminów zwrotu nadwyżki dla 15 i 40 dni.
 • Do konwersji (starego) formularza JPK_VAT (3) dodano funkcje generowania plików JPK_VDEK w wariancie (1) lub (2) w zależności o wybranego roku. Funkcja nadal może być wykorzystywana przez firmy posiadające stare oprogramowanie księgowe.
 • Do tytułu okna „Analiza plików JPK” dodano oprócz Kodu formularza jego Wariant. Pozwoli to na łatwą identyfikację wielu jednocześnie otwartych plików JPK (w zakładkach)
 • Konwersja JPK_FA na JPK_VDEK generuje nowe pliki w Wariancie (2) lub (1). Plikiem źródłowym może być JPK_FA Wariant (3) lub (4).
 • Generowanie JPK_FA (4) za pomocą kreatora Plugin
 • Zmiana w sposobie ładowania formuł obliczeniowych użytkownika do arkusza kalkulacyjnego i sprawozdania finansowego. Ponieważ formuły (wyrażenia =”…”) nie mogą być dłuższe niż 255 znaków, ładowane są do komórki jako teksty. Przy ponownym zapisie nie będą już przechowywane w pliku .bin, który służy do przechowywania tylko formuł.

22.02.14

 • W konfiguracji dostępu do serwera Firebird SQL można użyć innego Portu niż domyślny 3050. Pozwoli to na instalację różnych wersji Firebird na tej samej maszynie
 • Import API obsługuje dodatkowe nazwy dla JPK_V7M (2): WSTO_EE, IED, KorektaPodstawyOpodt, DataZaplaty, TerminPlatnosci
 • W zakładce Kartoteki/Nowy JPK_VDEK wariant formularza dobierany jest automatycznie do zastosowanego roku obliczeń
 • Dodano obsługę nowej struktury pliku CSV NAMOS BP (iBard BP)
 • Ponownie dodano obsługę formularza CUK-1 (nadal potrzebny do tworzenia korekt)

22.01.31

 • Zmiany związane z obsługą nowych wariantów (2) formularzy JPK_V7M oraz JPK_V7K obowiązujących od 01-01-2022
  • Domyślna konwersja XLS do JPK_VDEK wykonywana jest wg wariantu (2)
  • Dodano obsługę wariantu (2) do kreatora scalania plików JPK_VDEK. Kreator obsługuje wariant (1) oraz (2) w zależności od typu załadowanych plików
  • Dodano obsługę wariantu (2) do Importu danych z pliku CSV (stacje BP), Uniwersalnego Importu danych z pliku CSV oraz importu danych za pomocą API
 • Generator JPK_V7M i V7K (2) z danych zaksięgowanych w Program-JPK zakładka Menu/Kartoteki.
 • W arkuszu kalkulacyjnym wersji JPK-PRO dodano funkcję =UlgaKLS(x), gdzie x to kwota lub adres komórki z kwotą brutto wynagrodzenia. Funkcja oblicza kwotę ulgi dla klasy średniej wg nowych zasad Polskiego Ładu.

22.01.10

 • Aktualizacja schematów JPK_VDEK (2) z dnia 27-12-2021. Nowe schematy obowiązują od 01-01-2022.
  • Schemat JPK_V7M (2) /2021/12/27/11148/
  • Schemat JPK_V7K (2) /2021/12/27/11149/
  • Zmiany w projektach wydruków VAT-7 (22) oraz VAT-7K (16)
  • Dostosowanie algorytmu obliczania pozycji deklaracji VAT P_53 do nowych wytycznych
 • Do Programu-JPK PRO dodano obsługę faktur FA.XML dla Krajowego Systemu e-Faktur KSeF. Aktualnie program posiada funkcje wizualizacji faktury (w podstawowym zakresie) oraz weryfikację zgodności struktury ze schematem. Stosowanie Faktur elektronicznych w systemie KSeF jest dobrowolne od stycznia 2022 i będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów od stycznia 2023.
 • JPK-PRO będzie obsługiwał FA.XML w zakresie analizy, generowania, edycji, konwersji i wydruku podobnie jak obsługuje pozostałe pliki JPK.
 • Przykładowe pliki faktur XML możesz pobrać ze strony MF.
 • Wysyłanie i odczyt faktur z systemu KSeF z użyciem nowego API https://ksef.mf.gov.pl, będzie realizowane za pomocą dodatkowo płatnego modułu.
Rok 2021

21.10.28

 • eSF - W ewidencjach podatku, dodano do wydruku Raportu PDF sekcję „Pozostałe (różnice o wartościach niższych niż 20.000 zł)”
 • eSF - W sekcjach nagłówka Zasady P_7A, P_7B, P_7C i P_7C program dopuszcza więcej znaków od limitu 3500. Takie pola są wysyłane do XML jako sekcje wielokrotne (zgodnie ze schematem). Nadal jednak zalecamy korzystać z załączników PDF, które są czytelniejsze od bardzo długich i niesformatowanych tekstów. Dla skonsolidowanej jednostki są to pola: (P_11A, P_11B, P_11C, P_11D, P_11E, P_11F)
 • W deklaracji podatkowej VAT-UEK pomijane są zerowe pozycje zarówno na wydruku formularza jak i w wersji XML wysyłanej do e-Deklaracji
 • Konwersja JPK_V7M oraz JPK_V7K z wariantu (1) do (2)
 • Kreator Importu z Excel do JPK_V7K (2)

21.09.28

 • Dodano obsługę nowego pliku JPK_V7M (2) Wariant 2, który będzie obowiązywał od 01-01-2022

21.09.09

 • Kontrola merytoryczna JPK zawiera dodatkowo weryfikację atrybutu SW oraz kodów GTU_xx dla dokumentów typu RO i WEW
 • Nowy konwerter plików JPK_FA. Funkcja dostępna w wersji PRO: Menu/JPK/Import CSV/NAMOS BP. Konwersja dwóch plików CSV (Faktury i FakturyWiersze) generowanych przez system NAMOS stosowany przez stacje paliw BP. Pliki dostępne są z platformy IBard24.

21.08.06

 • Zaawansowana edycja JPK_VDEK w arkuszu kalkulacyjnym (zakładka Menu/JPK)
 • Po edycji JPK (np. przygotowanie korekty) można zapisać nowy XML bezpośrednio do Rejestrów JPK
 • W programie dostępne są przykładowe skrypty C# API do przetwarzania danych (JPK) w Arkuszu kalkulacyjnym
 • Weryfikacja oznaczeń MPP, automatyczne usunięcie tych znaczników dla JPK od lipca 2021
 • Automatyczne usunięcie znaczników SW dla JPK od lipca 2021
 • Automatyczne usunięcie kodów GTU_xx dla JPK od lipca 2021 (typ dokumentu RO oraz WEW)
 • Automatyczne usunięcie oznaczeń procedur dla JPK od lipca 2021 (typ dokumentu RO)
 • Optymalizacja szybkości generowania JPK_MAG z arkusza Excel
 • Do deklaracji VAT-UE dodano obsługę trójstronnej, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Dane pobierane są z pliku JPK dla kwot z pola K_11, dla których K_12 jest = 0 i dla kontrahentów z prefixem krajów UE. Obliczenia będą dostępne dla plików JPK importowanych do Rejestru JPK nową wersją programu.
 • Poprawa w obliczaniu pola P_53 deklaracji VAT-7, jeżeli ręcznie zmieniono pozycję P_52
 • W Rejestrze plików JPK dodano funkcję kolorowania wierszy (w menu kontekstowym tabeli)
 • W Rejestrze plików JPK dodano możliwość edycji bieżącego pliku poprzez arkusz kalkulacyjny (przycisk Edycja JPK), a następnie wygenerowanie i zapis do rejestru nowego pliku JPK po zmianach.

21.06.20

 • Duża aktualizacja bibliotek narzędziowych DevExpress oraz FastReport, wiele zmian w kontrolkach wykorzystywanych w interfejsie użytkownika oraz generatorze raportów. W związku ze zmianą bibliotek program musi być zainstalowany z użyciem instalatora, nie można kopiować samych bibliotek tgsoft*.dll
 • Dodatkowe warunki sprawdzania w funkcji [Kontrola JPK]
 • Dodano obsługę domyślnego proxy (zdefiniowanego w Windows) w funkcjach dostępu do Białej Listy oraz Bazy VIES UE
 • Poprawa działania funkcji Import XML do XLS (ładowanie JPK do arkusza kalkulacyjnego)
 • Poprawa edycji zapisów szczegółowych dla deklaracji VAT-UEK
 • Obsługa nowego formularza CUK-2

21.03.31

 • Do merytorycznej kontroli JPK_VDEK dodano kontrolę pozycji P_37, P_38, P_48 oraz weryfikację atrybutu MPP dla kwoty < 15 tys.
 • Do okna analizy plików JPK_VDEK (sprzedaż, zakupy) dodano kolumny Brutto, w celu łatwego filtrowania faktur np. MPP i kwota.
 • Eksport do Excel (prawy PM) zapisuje teraz do formatu XLSX, dzięki czemu można eksportować nawet setki tysięcy rekordów.
 • Poprawa weryfikacji danych podczas przygotowania formularza podatkowego XML VAT-UEK.
 • Rozszerzona kontrola bazy VIES UE, dodano identyfikator i datę zapytania zwracane przez serwis VIES.
 • Wprowadzono optymalizację i widok postępu przy konwersji dużych plików JPK_VDEK do Excel.

21.03.19

 • Poprawka do nieprawidłowego rozdzielania kodu kraju „BR” dla słowa BRAK w polu numeru NIP. Problem powstał w poprzedniej aktualizacji.
 • Do nowej funkcji „Kontrola merytoryczna JPK_VDEK” dodano kolumnę Kwota, która zawiera różnicę niezgodności obliczeń. Pozwoli to na filtrowanie i sortowanie różnic pomiędzy obliczeniami programu i danymi zawartymi w pliku JPK.

21.03.16

 • Konwersja JPK_VAT do JPK_VDEK uwzględnia wszystkie kody krajów zawarte w polu NIP, poprzednio program rozdzielał tylko kody krajów UE
 • W deklaracji VAT-UE dodano obsługę kodu kraju dla Irlandii Północnej: XI
 • W wersji PRO dodano kontrolę merytoryczną i logiczną plików JPK_VDEK, z możliwością definiowania dodatkowych własnych reguł kontroli.

21.02.03

 • Optymalizacja importu dużych plików JPK.XML do Rejestru Plików (dla plików powyżej kilkudziesięciu MB)
 • Dodano obsługę i wydruk nowego UPO-7, który jest stosowany w plikach JPK_VDEK
 • W wersji JPK-PRO dodano obsługę nowego formularza CUK-1 wraz z deklaracją zbiorczą - INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY OD ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH. Dostępna jest analiza i weryfikacja pliku, import pliku do XLSX, konwersja z XLSX do XML, wydruk deklaracji, podpisywanie i wysyłanie na bramkę MF. Pliki wysyłamy z okna „Rejestr plików JPK”, można używać tylko podpisu kwalifikowanego.

21.01.04

 • Scalanie plików JPK_VDEK: dodano aktualizację nagłówka dla osoby fizycznej (z Danych Firmy) oraz uwzględnianie znacznika osoba fizyczna/prawna
 • Nowy domyślny projekt wydruku Białej Listy wg NIP „BialaListaVAT_Status.frx”, który zawiera skróconą listę (bez rachunków bankowych). Dotychczasowy projekt dostępny jest z rozwijanej listy pod nazwą: „BialaListaVAT_RachunkiBankowe.frx”
 • Do widoku Rejestru Sprzedaży pliku JPK_VDEK dodano kolumnę „KorektaPodstawyOpodt”
 • Dodano ostrzeżenie podczas ładowania pliku JPK_VDEK, który zawiera tylko część deklaracyjną dla pierwszego złożenia pliku JPK.
 • Zmieniono kwoty podatków w sumach kontrolnych „zerowej” ewidencji plików JPK_VDEK z „0” na „0.00”. Poprzednia wartość również była zgodna ze schematem XSD.
 • Dodano wysyłanie na bramkę MF zerowej deklaracji VAT-UE (5)
 • W kreatorze importu XLS do JPK_VDEK dodano zamianę pustego NIP słowem BRAK. Dotyczy Rejestru Zakupów, wcześniej było tylko dla Rejestru Sprzedaży
 • W kreatorze scalania plików JPK_VDEK dodano edycję pól nagłówkowych formularza wynikowego na wstępnym etapie tworzenia XML. Pozwoli to na szybsze wygenerowanie pliku scalonego bez zbędnej edycji pliku po połączeniu. Dotyczy pól: Data wytworzenia, Rok i Miesiąc formularza, Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji, Pouczenia.
 • Usunięcie błędu przygotowania nieaktualnego już formularza VAT-UE (4), na potrzeby wykonania archiwalnej e-deklaracji.
 • W kreatorze importu XLS do JPK_V7M dodano przycisk [Import API], który umożliwia załadowanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą własnego projektu (rozwiązania) z wykorzystaniem API programu.
Rok 2020

20.12.08

 • Raport scalania plików JPK_VDEK zawiera wyszczególnione sumy zbiorcze dla faktur z typem dokumentu FP
 • W oknie analiza i Edycja JPK_V7M dodano możliwość edycji wszystkich wartości liczbowych zintegrowanej deklaracji podatkowej VAT-7 (po zaznaczeniu dodatkowej opcji)
 • [Import JPK do XLS] dla pliku JPK_V7K zawiera pełny nagłówek z deklaracją VAT-7K dla ostatniego miesiąca kwartału, pozwoli to na automatyczną konwersję odwrotną (z XLS do JPK)
 • Dodano Scalanie plików JPK_V7K
 • Dodano konwersję JPK_VAT (3) do JPK_V7K (w JPK-PRO)
 • Dodano konwersję JPK_FA do JPK_V7M oraz JPK_V7K (w JPK-PRO)
 • Edycja zintegrowanej deklaracji VAT-7K dla ostatniego miesiąca kwartału pliku JPK_V7K
 • Rozszerzenie funkcjonalności kreatora JPK_VDEK z zapisów księgowanych w zakładce [Kartoteki]. Bezpośrednio po wygenerowaniu pliku JPK dostępna jest edycja pliku i deklaracji podatkowej oraz wydruk zintegrowanej deklaracji VAT-7 (K).

20.11.20

 • W oknie Analiza plików JPK_VDEK zmieniono funkcję [Status NIP UE]. Z dotychczasowej funkcji usunięto sprawdzanie statusów PL na stronie MF, tą funkcję przejęła już wcześniej [Biała Lista]. Dzięki tej zmianie badanie statusów UE będzie dużo szybsze.
 • Dodano badanie statusów NIP UE dla bazy VIES bezpośrednio z deklaracji podatkowej VAT-UE oraz VAT-UEK. Program ładuje i sprawdza tylko numery NIP zawarte w tych formularzach.
 • Obliczenia i wydruk zintegrowanych deklaracji VDEK w groszach. Zależne od ustawienia opcji w Menu/Kartoteki/Parametry Programu
 • Deklaracje podatkowe VAT7 drukowane z plików JPK_VDEK zawierają Numer Referencyjny pliku JPK, jeżeli plik został otwarty z Rejestru Plików JPK.
 • W wydruku Rejestru Sprzedaży z okna Menu/Kartoteki/Rejestry VAT wyodrębniono sumy zbiorcze dla dokumentów oznaczonych typem [FP], ułatwienie w uzgadnianiu wydruków zapisów zaksięgowanych z plikiem JPK
 • Poprawa scalania plików JPK_V7M. Program nie wykazywał części ewidencyjnej pliku wynikowego, jeżeli pierwszy plik na liście nie zawierał żadnych danych w rejestrach VAT.
 • Po załadowaniu błędnego pliku JPK_VDEK (wygenerowanego w innym programie) z nieprawidłowymi ustawieniami pozycji P_55, P_56, P_57, P_58, aplikacja nie wykazuje żadnych aktywnych opcji w interpretacjach graficznych takiego formularza. Weryfikacja [Sprawdź Xml] wskazuje błędy w takim pliku.
 • Dodano lokalne sprawdzanie zgodności plików JPK_VDEK ze schematem XSD (jeżeli jest problem z dostępem do schematów on-line)
 • W oknie Edycja plików JPK_V7K dodano generowanie i zapis nowego, skorygowanego pliku XML (można stosować tylko dla plików zawierających część Ewidencyjną)
 • Import danych z plików XLS/XSLX automatycznie odczytuje liczbę rekordów na podstawie „użytego zakresu arkusza” wg zasad aplikacji Excel. Jeżeli plik został przygotowany niezgodnie z tymi zasadami i program odczytał bardzo dużą liczbę (nawet w milionach), to import z takiego arkusza będzie trwał bardzo długo. Użytkownik może teraz ustalić koniec swojej tabeli wpisując w ostatnim wierszu (pod swoimi danymi) i pierwszej kolumnie tekst: #END_TABLE#
 • Aktualizacja adresu URL przy otwieraniu strony ePUAP do podpisania pliku, stary adres na stronie MF nie przyjmował plików JPK_VDEK

20.11.09

 • Poprawa w generowaniu plików JPK_VDEK z zapisów księgowanych bezpośrednio w Rejestrach VAT Programu-JPK (dotyczy zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną)
 • W kartotece kontrahenta można podać inny kod kraju (spoza UE). Taki kod zostanie przesłany do JPK_VDEK. Jeżeli w pliku JPK kod kraju ma być pominięty (w pliku JPK pole jest opcjonalne) należy wpisać „--”. Jeżeli ma być „BRAK”, należy wpisać „??”.
 • Dodano import JPK_V7K z arkusza Excel oraz wydruk deklaracji VAT-7K
 • W oknie Analiza pliku JPK_V7K dodano wydruk deklaracji kwartalnej VAT-7K (15) oraz zbiorczego raportu dla Ewidencji VAT

20.11.03

 • Usprawnienia w przygotowaniu i edycji deklaracji VAT-UEK
 • Dodano analizy szczegółowe dla JPK_V7K
 • Wydruk Rejestru Sprzedaży z pliku JPK_VDEK pomija sumy dla dokumentów oznaczonych jako „FP”
 • Podczas generowania JPK_VDEK i zakupów z typem VAT_RR pobierany jest numer PESEL jeżeli pole NIP jest puste. Numer PESEL należy wpisać w definicji kontrahenta zakładka „Inne dane”. Dotyczy rejestrów VAT księgowanych w aplikacji Program-JPK w zakładce Kartoteki.

20.10.17

 • Zmodyfikowano nową funkcję Uniwersalny import z CSV do JPK_V7M. Teraz funkcja konwertuje dane z jednego płaskiego pliku dla obu Rejestrów VAT jednocześnie (Sprzedaży i Zakupów). Dodano przycisk [Przykład], który demonstruje dane z załączonego pliku przykładowego.
 • W zakładce Rejestr Plików JPK dodano dwie nowe metody podpisywania i wysyłania plików JPK:
  • Karta - umożliwia podpisanie pliku JPK programem załączonym do karty kryptograficznej. Metodę możemy zastosować w sytuacji braku odpowiednich sterowników do karty, które uniemożliwiają użycie automatycznej metody podstawowej [Podpis kwalifikowany]
  • Podpis kwotą - umożliwia podpis pliku JPK za pomocą danych autoryzacyjnych podatnika (kwotą przychodu). Program wysyła podpisany plik bezpośrednio na bramkę MF przy wykorzystaniu nowego API. Polecamy wszystkim tą funkcję zastępującą dotychczasową stronę Mikro-JPK.
 • W kreatorze importu z XLS do JPK_MAG program automatycznie pomija opcjonalne (puste) pola [Skąd] oraz [Dokąd] dla dokumentów RW/MM.

20.09.28

 • Seryjne ustawianie atrybutów pliku JPK_VDEK dla zaznaczonych lub widocznych faktur, funkcja dostępna jest w Program-JPK PRO
 • Konwersja dowolnych plików CSV do JPK_V7M. Jedyne ograniczenie to układ tabelaryczny danych (z nazwami kolumn lub bez rekordu nagłówkowego). Funkcja dostępna jest w Program-JPK PRO

20.09.18

 • Dodano nową funkcję w Menu/JPK/Import CSV/Import JPK_V7M (Stacje BP). Funkcja służy do konwersji tekstowego pliku CSV (nowa wersja) generowanego przez system BOS wykorzystywany w stacjach paliw sieci BP.

20.08.27

 • Dodano nowy formularz deklaracji podatkowej: VAT-UEK
 • Dodano Rejestr e-Sprawozdań finansowych - funkcję przechowywania sprawozdań w bazie danych, analogicznie jak pliki JPK.
 • W kreatorze konwersji JPK_VAT do JPK_V7M dodano automatyczne wypełnianie kodu kraju na podstawie prefiksu z pola NIP oraz automatyczne uzupełnianie oznaczeń (kodów) dla poszczególnych faktur. Oznaczenia faktur należy przesłać w pliku XML JPK_VAT przez niewykorzystywane pole adres kontrahenta, przykład: |GTU_03|GTU_07|TT_D|MPP|FP|.
 • Przygotowanie listy NIP z pliku JPK_V7M do obsługi „Białej Listy” oraz kontroli bazy VIES (numery UE) uwzględnia kody krajów z odpowiednich kolumn. Poprzednio kody pobierane były bezpośrednio z prefiksów NIP jak dla pliku JPK_VAT
 • Poprawa zaokrągleń w części deklaracyjnej plików JPK_V7M i JPK_V7K, dotyczy rejestrów zakupów

20.07.20

 • Aktualizacja formularza podatkowego VAT-UE (5)
 • Dodano generowanie JPK_V7K z danych zaksięgowanych w Program-JPK (zakładka Menu/Kartoteki).
 • Optymalizacja w generowaniu dużych plików JPK_FA z arkuszy Excel. Przetwarzanie plików zawierających kilkaset tysięcy rekordów szczegółowych zapisów faktur odbywa się dużo szybciej.

20.07.02

 • Aktualizacja opisów nagłówka e-Sprawozdań finansowych dla sekcji: P_7A, P_7B, P_7C, P_7D. Zmiany wykonano w oknie dialogowym edycji nagłówka oraz projektach wydruków, w tym Raport PDF.

20.06.15

 • Dostosowanie JPK_V7M do aktualnego formatu XSD 1-2E (wzor/2020/05/08/9393/)
 • Zmiany w funkcji ręcznego księgowania Rejestrów VAT Menu/Kartoteki/Rejestry VAT.
  • Księgowanie rejestrów VAT zawiera dodatkowe informacje faktur niezbędne do wygenerowania do JPK_V7
  • Generowanie JPK_V7M z Rejestrów VAT
 • Import JPK_KR do Excel zawiera dodatkową zakładkę z zapisami kont.
 • Edycja 3 wariantów korekt dla JPK_V7M
 • Import JPK_V7M do XLS zawiera nagłówek, co pozwoli na szybką edycję plików JPK_V7M za pomocą arkusza kalkulacyjnego i odwrotną konwersję do XML.
 • Konwersja JPK_VAT do JPK_V7M zawiera możliwość ustawienia domyślnych parametrów faktur sprzedaży.

20.04.30

 • Dostosowanie JPK_V7M do aktualnego formatu XSD (wzor/2020/03/06/9196/)
 • W wersji JPK-PRO dodano nowy kreator importu danych i generowanie JPK_V7M oraz JPK_FA za pomocą własnej biblioteki Plugin zdefiniowanej przez programistę. Udostępniamy pełny kod przykładowej biblioteki dla programistów. Dzięki nowej metodzie, aplikacja Program-JPK może w sposób bezpośredni współpracować z dowolną aplikacją księgową ERP.
 • Jeżeli jesteś Księgowym dużej firmy, korzystającej z zagranicznych systemów ERP, koniecznie przekaż powyższe informacje do swojego działu informatyki.

20.03.26

 • Aktualizacja projektów wydruków e-Sprawozdań finansowych (Raport PDF)
  • Dodatkowe opisy w nagłówkach
  • W ewidencji Rachunek Przepływów (A, B, C) dodano elementy graficzne z pomijaniem kwot zerowych
  • Raporty dla Jednostki Małej oraz Mikro obejmują informacje uszczegóławiające w podstawowych ewidencjach i rozliczeniach podatku
 • Nowe metody API do generowania JPK_V7M

20.03.05

 • W wersji JPK-PRO dodano konwerter plików JPK_VAT (3) do nowego formatu JPK_V7M. Zaraz po konwersji dostępna jest graficzna edycja pliku oraz zintegrowanej deklaracji VAT-7. W trakcie edycji można uzupełnić dane opisowe faktur (kody), których nie było w pliku JPK_VAT.
 • Kosmetyczne zmiany w wydruku raportu PDF dla skonsolidowanego e-Sprawozdania Finansowego (dotyczy ewidencji: Rachunek Przepływów)
 • Dostosowanie JPK_V7M do aktualnego formatu XSD z dnia 25.02.2020. (wzor/2020/02/25/9142)
 • Wysyłanie JPK_V7M na bramkę testową MF
 • Optymalizacja podczas generowania XML dla nowego schematu JPK_V7M
 • W oknie analizy Rejestru Sprzedaży JPK_V7M dodano kolumny dla pozycji GTU_01 … GTU_13

20.02.03

 • Scalanie plików JPK_V7M
 • Biała Lista wg Rachunków Bankowych – dodano nowy kreator sprawdzania RB w białej liście. Program wyszukuje tylko wg numeru RB, co doskonale sprawdzi się przy ładowaniu danych z raportów bankowych, które nie zawierają numerów NIP kontrahentów. Nowa metoda zalecana jest również do sprawdzania rachunków wirtualnych, które serwis MF nieprawidłowo przetwarza w metodzie podstawowej (para NIP/RB).
 • Drobne poprawki w generowaniu skonsolidowanego e-Sprawozdania Finansowego (pomijanie nieobowiązkowych pól w nagłówku formularza)

20.01.20

 • Deklaracja podatkowa VAT-7K (14)

20.01.02

 • Dodano obsługę nowego formatu pliku JPK_V7M (1). Nowa struktura obowiązuje duże firmy od 1 kwietnia 2020.
  • Analizy i weryfikowanie pliku
  • Edycja plików JPK_V7M
  • Generowanie z tabel Excel
  • Generowanie za pomocą API
  • Podpisywanie i wysyłanie do MF
  • Deklaracja podatkowa VAT7 (21)
  • Wydruki Rejestrów VAT Sprzedaży oraz Zakupów, zestawień zbiorczych, Deklaracji podatkowej VAT7 (21)
 • Nowy schemat XSD przynosi szereg zmian, które w przystępny sposób zestawiono w tabeli.
 • Biała Lista – usprawnienia w weryfikacji wirtualnych rachunków bankowych.
Rok 2019

19.12.09

 • Dodano deklarację VAT-7 (20)
 • Uwaga! Pole 69 (Faktura MPP) należy obsługiwać ręcznie. Aktualny plik JPK_VAT nie zawiera informacji o fakturach MPP.

19.11.18

 • Dodano obsługę nowego formatu pliku JPK_FA (3). Nowa struktura obowiązuje od listopada 2019.
  • Analizy i weryfikowanie pliku
  • Generowanie z tabel Excel
  • Generowanie za pomocą API
  • Podpisywanie i wysyłanie do MF
 • Nowy schemat XSD przynosi szereg zmian, które w przystępny sposób zestawiono w tabeli.
 • W oknie analizy dodano dwa raporty JPK_FA (RejestrJPK_FA_1.frx, RejestrJPK_FA_2.frx). Wydruki w czytelny sposób przedstawiają dane faktur i mogą posłużyć za wydruk Rejestru Sprzedaży dla działu księgowości.

19.10.28

 • Aktualizacja certyfikatu klucza publicznego dla BRAMKI TESTOWEJ JPK
 • W Rejestrze plików JPK dodano przycisk [Numer Ref.] który umożliwia uzupełnienie numeru referencyjnego dla plików wysłanych do MF z innej aplikacji, a dodanych do Programu-JPK w celach archiwizacyjnych i analitycznych.
 • W Menu/JPK dodano nową funkcję [Seria UPO]. Umożliwia seryjne pobieranie UPO dla wszystkich firm w jednym kreatorze bez potrzeby otwierania każdej bazy danych. Dostępne w wersji JPK-PRO
 • Do wersji podstawowej programu dodano obsługę poczty e-mail (IMAP)
 • Dodano weryfikację i wysyłanie pliku JPK_FA_RR

19.10.09

 • Dodano scalanie plików JPK_FA (2)
 • W kreatorze sprawdzania statusów rachunków bankowych w białej liście, można podawać kilka różnych rachunków dla tego samego NIP (w oddzielnych wierszach). Poprzednio program sprawdzał tylko dla pierwszego wystąpienia numeru NIP.
 • W oknie „Biała lista podatników VAT - Rachunki Bankowe” dodano przycisk [Sprawdź MF]. Otwiera żądanie API na stronie MF z danymi bieżącego rekordu. W razie niezgodności, należy kontaktować się z działem technicznym MF, który zarządza tym serwisem.

19.09.12

 • Aktualizacja funkcji do obsługi Białej Listy związana ze zmianami w API na stronie MF.
 • Do Arkusza kalkulacyjnego dodano funkcję CheckNip(), która umożliwia badanie statusów Rachunków Bankowych z API Białej listy bezpośrednio w arkuszu.

19.09.05

 • Dodano funkcję seryjnego sprawdzania Rachunków Bankowych w serwisie Biała lista MF. Program sprawdza pary NIP/Rachunek bankowy przygotowane w pliku Excel. Dokument XLSX powinien zawierać kolumny: NIP, Nazwa, RB. Kolumna nazwa może zostać pusta, nazwa jest podawana w celach informacyjnych.
 • W oknie Biała Lista VAT dodano przycisk [Rachunki], który w dodatkowym oknie podaje wszystkie rachunki bankowe bieżącego podatnika. Funkcja przydatna dla zapisów, które posiadają nawet kilkadziesiąt firmowych rachunków bankowych.

19.09.03

 • Biała lista podatników VAT dostępna w wersji JPK-PRO. Aktualnie program posiada seryjne ładowanie danych podatników zawartych w ewidencji Białej Listy. Funkcja dostępna w:
  • Menu/JPK-PRO/Biała lista VAT. Pobiera dane na podstawie listy numerów NIP załadowanych z arkusza Excel.
  • W oknie Analiza Pliku JPK, zakładki: Sprzedaż i Zakupy. Pobiera dane na podstawie listy numerów NIP z załadowanego pliku JPK_VAT.

19.08.27

 • W Rejestrze Plików JPK dodano możliwość importu pliku z tego samego okresu. W tym celu poprzedni plik należy oznaczyć jako „Archiwalny”. Pozwala to na pozostawienie historii wszystkich wysłanych plików z ich numerami referencyjnymi.

19.08.26

 • Zmiana certyfikatu MF do szyfrowania plików JPK. Dokumenty JPK wysłane w dniach 23 do 26 sierpnia, należy skasować z rejestru i wysłać ponownie nową wersją programu.

19.08.21

 • Nowe Sprawozdania Finansowe wg zaktualizowanych schematów XSD 1-2 (obowiązują od 1 września 2019)
 • Dodano obsługę Sprawozdania dla Jednostki Innej w tysiącach (schemat 1-2 odczyt i zapis)
 • Dodano obsługę pozostałych 5 Sprawozdań w tysiącach tylko do odczytu
 • Dostępna jest konwersja schematów z wersji 1-0 do wersji 1-2 i odwrotnie, wystarczy w nagłówku dokumentu zmienić wersję i ponownie wygenerować XML
 • Warunkowe dodawanie i drukowanie ewidencji Rozliczenia Podatku
 • Dodano funkcję ładowania sprawozdań finansowych z automatycznym rozpoznawaniem struktury pliku XML.

19.06.27

 • Obsługa formularza JPK_FA (2) - obowiązkowy od 1 lipca 2019

19.04.10

 • Nowy Formularz podatkowy VAT7K (13)
 • Poprawa w obliczaniu kwoty przeniesienia z poprzedniej deklaracji pomiędzy formularzami VAT7 (19)
 • Nowy typ sprawozdania finansowego wg formatu KRS: Skonsolidowana Jednostka Inna

19.03.14


19.02.04

 • Poprawa w generowaniu XML:
  • RZiS metoda porównawcza (Jednostka Inna) dla pozycji: B_IV, oraz B_VI
  • RZiS metoda porównawcza (Jednostka Mała) dla pozycji: B_V, B_VI, D_1, E_1
  • RZiS metoda kalkulacyjna (Jednostka Mała) dla pozycji: F_1, G_1
 • Wydruki Sprawozdania Finansowego wg własnego projektu FastReport (dołączono 4 projekty dla każdego typu jednostki)
 • W wydrukach Arkuszy dodano nazwę podmiotu w stopce strony
 • W Menu/Plik/C# API dodano funkcje dla zaawansowanych użytkowników do automatyzacji w wypełnianiu komórek poszczególnych ewidencji sprawozdania. Dane można pobierać bezpośrednio z zewnętrznych baz danych lub arkuszy Excel.
 • W kreatorze JPK_MAG z arkusza Excel dodano do wzorca nazwę własnego magazynu, która wstawiana jest do nagłówka pliku JPK_MAG.

19.01.22

 • Program wymaga .NET Framework 4.5.2 (nie działa z Windows XP)
 • Dodano nowe typy e-Sprawozdań Finansowych:
  • Jednostka Mikro
  • Jednostka Op (Organizacji Pozarządowej)
 • Edycja pozycji uszczegóławiających za pomocą dedykowanego okna dialogowego
 • Poprawa w generowaniu XML Aktywa (Jednostka Inna) dla pozycji: A_IV_3_A, A_IV_3_B, A_IV_3_C
 • Usprawnienia w ładowaniu pliku XML z zerowymi kwotami dla wariantu zastępowania formuł kwotami
 • Dodano kolorowanie ujemnych kwot na czerwono w listach uszczegóławiających pozycje podatków
 • Automatyczna korekta nazw plików załączników podczas generowania XML
 • Dodano ładowanie danych z zewnętrznego pliku Excel
 • Dodano atrybuty dokumentu XML wymagane przez portal KRS

19.01.07

Wersja PRO e-Sprawozdania Finansowe

 • Nowy typ sprawozdania „Jednostka Mała”
 • Zmiany w oknie dialogowym edycji nagłówka sprawozdania:
  • Dodano listę kodów PKD
  • Rozdzielono Identyfikator Podmiotu (NIP lub KRS), w schemacie jest tylko jeden
  • Edycja listy [Informacja uszczegóławiająca] odbywa się za pomocą dodatkowego okna dialogowego
 • Usprawnienia w zapisie sprawozdania do pliku XML. Dodano drugi przycisk [Zapisz jako], dodatkowo przed zapisem (obydwie funkcje zapisu) zawsze generowana jest aktualna struktura XML, bez względu na to czy użytkownik użył funkcji [Generuj XML)
 • Dodano możliwość załadowania pliku XML z pozostawieniem formuł obliczeniowych dla pozycji zdefiniowanych przez funkcje, przycisk [Załaduj XML z formułami]
 • Weryfikacja załadowanego dokumentu XML ze schematem XSD (dla obcych plików)
 • Generowanie i weryfikacja zgodności ze schematem XSD edytowanego dokumentu
 • Kilka poprawek i usprawnień w definicji (widoku) Arkuszy kalkulacyjnych oraz obsłudze e-Sprawozdań Finansowych
Rok 2018

18.12.20


18.09.03

 • Nowy schemat e-deklaracji VAT-7 (18) 1-1E

18.08.13

 • Załadowany plik JPK_FA do arkusza kalkulacyjnego zawiera strukturę i nazwy kolumn zgodne z kreatorem importu XLS do JPK_FA. Pozwala to na edycję pliku lub scalanie wielu plików w arkuszu XLS, a następnie wygenerowanie nowego pliku JPK_FA.XML po zmianach.
 • Usunięcie błędu podpisu dokumentów XML po zmianie na algorytm SHA-256. Problem występował dla niektórych starszych certyfikatów podpisu cyfrowego.
 • Przywrócono możliwość generowania starszych formularzy VAT-7 (17), dla użytkowników którzy potrzebują generować np. korekty wg poprzedniego wzoru.
 • Dodawanie do Arkusza własnych rozszerzeń DLL wykonanych w Visual Studio (wersja PRO, rozwiązanie dla programistów)

18.08.06

 • W e-Deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K usunięto wysyłanie numeru REGON, jeżeli został wpisany w Danych Firmy (REGON nie jest już potrzebny w nowych formularzach VAT)

18.08.01

 • e-Deklaracje podatkowe oraz pliki JPK podpisywane są algorytmem SHA256 (SHA1 został wycofany)
 • Dodano deklaracje VAT-7 (18) oraz VAT-7K (12)
 • Dodano kreator importu JPK_PKPIR z pliku Excel
 • W szczegółach generowanego pliku JPK_FA pomijane są pola stawki VAT dla „oo” oraz „np”
 • Do listy importowanych wyciągów bankowych (e-Wyciągi) dodano nowy typ importu: Excel standard. Umożliwia import z arkusza Excel XLS, XLSX dla typowych kolumn historii transakcji: DataKsiegowania, DataTransakcji, TypTransakcji, Kontrahent, Tytul, Kwota, Saldo, RachunekBankowy. Arkusz musi zawierać układ tabelaryczny z nagłówkami kolumn. Powyższe nazwy kolumn są importowane, pozostałe lub brakujące kolumny zostaną pominięte podczas importu.
 • Zgodnie z zakresem funkcjonalnym aplikacji, wersja JPK (podstawowa) może obsługiwać i przetwarzać pliki JPK tylko dla 1 dedykowanego numeru NIP, który został zdefiniowany w licencji programu.

18.06.29

 • Dodano konwerter dokumentów i zapisów księgowych FK z pliku Excel do JPK_KR (wersja JPK-PRO)
 • W deklaracji VAT-7 dodano opcjonalny załącznik ORD-ZU. Po kliknięciu w pole [7.2 Korekta deklaracji], użytkownik może zdecydować o dodaniu załącznika. ORD-ZU wysyłany jest również w wersji XML e-Deklaracji.
 • W Rejestrze plików JPK można dodawać pliki JPK_MAG i JPK_WB z tego samego okresu, ale dla różnych magazynów i różnych Numerów Rachunków bankowych. Numer Magazynu/Rachunku bankowego podawany jest na liście w kolumnie Inne/Oznaczenie.
 • W zakładce JPK-PRO dodano nową funkcję do definiowania połączeń z różnymi bazami danych. Dostępna jest obsługa: MS SQL Server, MySQL, Firebird, Postgresql, Tabele Clipper DBF/NTX. Połączenia mogą być wykorzystywane w skryptach API oraz funkcjach Arkusza Kalkulacyjnego.
 • DBScalar() wbudowana funkcja w Arkuszu Kalkulacyjnym
 • Definiowane Funkcje Użytkownika w Arkuszu Kalkulacyjnym
 • Definiowane Funkcje Użytkownika - obliczenia SQL
 • Budowanie własnych dodatków do Arkusza Kalkulacyjnego

18.06.05

 • Dodano generowanie JPK_KR za pomocą API (wersja JPK-PRO)
 • Dokumenty Wewnętrzne i Noty korygujące (wersja JPK-PRO)
 • Dodano generowanie JPK_PKPIR za pomocą API
 • Dodano szczegółową analizę plików JPK_PKPIR
 • W API dodano metodę ShowJpkDialog(), która umożliwia otwarcie okna do analizy tworzonego pliku JPK. Nowa metoda znacznie ułatwi bieżącą analizę poprawności wstawianych danych podczas tworzenia kodu C# przez programistę

18.05.23

 • Dodano konwerter dokumentów magazynowych z pliku Excel do JPK_MAG
 • W zakładce JPK-PRO dodano sekcję Poczta e-Mail. Nowe funkcje umożliwiają pełną obsługę skrzynki pocztowej On-line. Program posiada klienta e-Mail w zakresie wysyłania i odbierania wiadomości. Do odbioru wiadomości serwer musi obsługiwać protokół IMAP. Cała obsługa poczty odbywa się On-Line bez zapisywania wiadomości lokalnie. Dodatkowo program obsługuje foldery Kosz i SPAM oraz posiada zaawansowany kreator wyszukiwania wiadomości „po stronie serwera”. Mamy pełną synchronizację poczty przy równoległej pracy, np. w przeglądarce internetowej, smartfonie i programie TGSoft.

18.04.24

 • Generator JPK_WB za pomocą API
 • Dodano konwerter wyciągów bankowych z pliku Excel do JPK_WB
 • W wersji JPK-PRO dodano konwerter wyciągów bankowych załadowanych z plików transakcyjnych kilkunastu polskich e-Banków internetowych do formatu JPK_WB: Elixir, mBank, Multibank, Inteligo, Raiffeisen, PKO BP (iPKO), BZ WBK, Idea, ING Bank Śląski, Millennium, Pekao (Pekao24), PKO BP, Alior.
 • W kreatorze JPK_FA z tabel DBF dodano wartości i sumy poszczególnych stawek VAT odczytane z tabeli DBF (do podglądu). Dodatkowo Symbol Waluty pobierany jest z tabeli nagłówkowej zamiast domyślnego PLN.

18.03.15

 • W oknie dialogowym kontrahenta dodano funkcję ładowania danych z bazy GUS (dla podanego numeru NIP)
 • W Rejestrze plików JPK dodano funkcję „Blokowania” dokumentów przed przypadkowym skasowaniem.
 • W kreatorze konwersji JPK_FA do JPK_VAT dodano import faktur Zakupu.
 • Poprawa odczytu statusu VAT w bazie UE VIES dla Grecji
 • Dodano kreator konwersji faktur zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym XLS do JPK_FA
 • Analiza pliku JPK_FA zawiera listę faktur ze wszystkimi kolumnami netto i VAT w podziale na stawki VAT
 • W zakładce Menu/JPK-PRO dodano dwie nowe funkcje: definiowanie rachunków bankowych firmy oraz import wyciągów bankowych z kilkunastu systemów transakcyjnych polskich banków internetowych.
 • W Menu/JPK dodano nową funkcję [Pobierz UPO e-Deklaracji] – umożliwia pobranie UPO dla dowolnej e-Deklaracji po podaniu numeru referencyjnego

18.02.23

 • Podpisywanie i wysyłanie JPK_VAT za pomocą danych autoryzacyjnych (na bramkę Mikro-JPK)
 • W rejestrze VAT dodano kreator importu danych z bezpłatnego programu Faktura 1! Plus. Po załadowaniu danych do Rejestru Sprzedaży można utworzyć plik JPK_VAT
 • Poprawki w generowaniu plików JPK przy braku adresu e-mail w Danych Firmy.

18.02.05

 • Wszystkie funkcje programu generujące plik JPK_VAT stosują wariant (3)
 • Do Rejestru plików można dodawać, a następnie wysyłać na bramkę MF, tylko JPK_VAT wariant (3). Również korekty za rok 2017 muszą być utworzone wg wariantu (3)
 • W wersji podstawowej Program-JPK zawsze pobiera dane do nagłówka JPK z Danych firmy programu (NIP, Pełna nazwa podmiotu, adres e-mail).

18.01.15

 • Dodano nowy konwerter plików JPK_VAT wariant (2) do wariantu (3)
 • Konwerter JPK_FA do JPK_VAT generuje plik wg wariantu (3)
 • Dodano podpisywanie (i wysyłanie) e-Deklaracji podatkowych danymi autoryzacyjnymi podatnika (kwotą przychodu).
 • Wbudowany Arkusz kalkulacyjny wersji PRO został wyposażony w dedykowaną funkcję JpkVat(rok; mc1; mc2; kolumna), która zwraca wartość obrotów poszczególnych kolumn sprzedaży i zakupów z zaksięgowanych plików JPK_VAT.
Rok 2017

17.12.27


17.12.18

 • Obsługa formularza JPK_VAT (3)
 • Generator JPK_VAT (3) za pomocą API
 • Dodano funkcje do generowania JPK_MAG za pomocą API
 • W Programie JPK-PRO dodano funkcje ładowania Kursów walut ze strony NBP oraz obsługę dowolnych formularzy e-Deklaracji podatkowych wygenerowanych z różnych systemów Księgowych

17.11.29

 • Poczta-JPK. Obsługa plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego
 • Zintegrowana automatyzacja w przetwarzaniu plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego
 • Po zmianie firmy, program nie prosi o ponowne logowanie jeżeli w nowej firmie jest taki sam login i hasło
 • Generator JPK_VAT z danych zaksięgowanych bezpośrednio w aplikacji Program-JPK usuwa automatycznie wszystkie kreski i spacje z numerów NIP kontrahentów

17.10.16

 • Dodano szczegółową analizę plików JPK_KR oraz kilka różnych wydruków wg własnych projektów (tylko w wersji JPK-PRO)
  • Obroty i Salda kont analitycznych
  • Obroty i Salda kont analitycznych zgrupowane wg kont syntetycznych
  • Obroty i Salda kont syntetycznych
  • Dziennik dokumentów księgowych
  • Dziennik z zapisami szczegółowymi dokumentów
  • Kartoteka konta z dekretami w połączeniu z zapisami dziennika
 • Dodano scalanie plików JPK_FA
 • W rejestrze Zakupów pliku JPK_VAT dodano wyszukiwanie zdublowanych numerów faktur dla poszczególnych kontrahentów

17.09.18

 • Dodano [Datę zakupu] do projektu wydruku „Rejestr zakupów” (z otwartego pliku JPK_VAT)
 • Projekt wydruku „Raport kontroli statusów VAT w bazie PL oraz UE VIES” uwzględnia filtr tabeli zdefiniowany przez użytkownika
 • Podczas tworzenia deklaracji podatkowej VAT-UE można ręcznie dodawać pozycje szczegółowe do tabeli VAT. Funkcja przydatna w przypadku potrzeby rozdzielenia sumarycznego zapisu na dwie pozycje z transakcją trójstronną.
 • Dodano obsługę szczegółową pliku JPK_MAG w oknie JPK/Analiza i edycja plików JPK
 • Dodano obsługę szczegółową pliku JPK_MAG w oknie JPK/Otwórz JPK w Arkuszu kalkulacyjnym
 • e-Deklarację VAT7 można utworzyć z dokładnością do groszy wg ustawień odpowiedniego parametru systemowego
 • Dodano zapis e-Deklaracji podatkowej do lokalnego pliku XML.

17.08.08

 • W oknie dialogowym edycji kontrahenta dodano sprawdzenie numeru VAT europejskiego w bazie Komisji Europejskiej VIES.
 • Rozbudowa kreatora hurtowego sprawdzania statusów VAT wg danych bazy Komisji Europejskiej VIES. Szczegóły i zdjęcia na stronie. Kreator dostępny jest również z zakładki JPK_VAT Sprzedaż.
 • Sprawdzanie statusu numerów NIP w bazach PL oraz UE załadowanych z pliku Excel XLS (XLSX). Nowa funkcja w Menu/Kartoteki/Kontrola statusów VAT.

17.07.18

 • Rozbudowano komunikaty o przyczynie błędu przy braku połączenia z serwerem MF (w związku z ostatnią awarią serwerów MF z 12-07-2017).
 • W oknie Menu/Kartoteki/Kontrahenci/Edycja kontrahenta dodano przycisk do sprawdzenia podanego numeru NIP bieżącego kontrahenta w serwisie Ministerstwa Finansów w zakresie „Weryfikacji statusu czynnego podatnika VAT”.
 • W oknie „Analiza i edycja plików JPK” dodano zaawansowany kreator „Weryfikacji statusu czynnego podatnika VAT” na podstawie wczytanego pliku JPK_VAT. W zakładce „Zakupy” dostępny jest nowy przycisk [Status NIP], który umożliwia seryjne sprawdzenie wszystkich numerów NIP z pliku JPK. Program sprawdza poprawność numerów NIP (sumę kontrolną) oraz „Status czynnego podatnika VAT” bezpośrednio w serwisie Ministerstwa Finansów. Funkcja dostępna jest tylko w programie JPK-PRO.

17.07.11

 • Przywrócono możliwość pracy programu w systemie Windows XP. Jednak ze względu na ograniczenia techniczne platformy .NET, w systemie tym nie można wysyłać e-Deklaracji do serwera MF.
 • Wprowadzenie protokołu TLS 1.2 w środowisku produkcyjnym systemu e-Deklaracje od dnia 1.07.2017 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 1 lipca 2017 r. w komunikacji z usługą WebServices produkcyjnej Bramki systemu e-Deklaracje zostanie wprowadzona wyższa wersja protokołu komunikacyjnego TLS 1.2.

  Uprzejmie prosimy producentów oprogramowania o dostosowanie swoich rozwiązań do komunikacji z Bramką e-Deklaracji z wykorzystaniem protokołu TLS 1.2.

  Użytkowników przesyłających deklaracje drogą elektroniczną informujemy, że z chwilą wprowadzenia na środowisku produkcyjnym protokołu TLS 1.2 nie będzie możliwa komunikacja z systemem e-Deklaracje ze starszych i nie wspieranych systemów operacyjnych Windows XP i Windows Vista.

17.07.04

 • W Kreatorze scalania JPK dodano opcję definiowania pliku wynikowego wg celu złożenia (1-złożenie, 2-korekta) bez potrzeby edytowania nagłówka formularza
 • Dodano obsługę nowego protokołu komunikacyjnego TLS 1.2 do wysyłania e-Deklaracji podatkowych. Do poprawnego działania tej funkcji, w systemie operacyjnym musi być zainstalowany .NET 4.5 lub wyższy.

17.05.22

 • Deklaracja podatkowa VAT-UE dostępna w wersji PRO. Interaktywny formularz podatkowy tworzony jest na podstawie zaimportowanych plików JPK_VAT.
 • W oknie Analiza i Edycja JPK/Zakładka Sprzedaż dodano przyciski zaznaczania oraz kasowania wielu (zaznaczonych) rekordów

17.04.25

 • Zmiany podczas tworzenia deklaracji podatkowej VAT-27
  • W oknie edycji zapisów szczegółowych dodano przycisk do kasowania rekordu (kontrahenta)
  • Pozycje szczegółowe są sumowane wg NIP kontrahenta, wcześniej program wykazywał każdą operację oddzielnie.

17.04.19

 • Deklaracja podatkowa VAT-27 dostępna w wersji PRO. Interaktywny formularz podatkowy tworzony jest na podstawie zaimportowanych plików JPK_VAT.
 • W Parametrach Systemu można określić domyślną sekcję „C” lub „D” dla informacji o świadczonych towarach lub usługach na potrzeby formularza VAT27. Indywidualne zmiany (przypisanie do innej sekcji) można wykonać bezpośrednio w interaktywnym formularzu podczas tworzenia nowej deklaracji.

17.03.29

 • Usprawnienia w imporcie danych z arkuszy Excel. Teraz pola z datami mogą być zwykłymi tekstami, program automatycznie wykona konwersję na typ DATA
 • W oknie dialogowym edycji nagłówka JPK dodano przycisk wyboru Urzędu Skarbowego z listy urzędów
 • W oknie edycyjnym rekordu sprzedaży (JPK_VAT) dodano wybór kontrahenta z listy
 • W Raporcie podsumowującym JPK_VAT dodano sumy zbiorcze [VAT należny] oraz [VAT naliczony]
 • Usprawnienia w funkcji Weryfikacja lokalnie. Teraz pliki można weryfikować bez aktywnego połączenia internetowego.
 • Program-JPK PRO posiada nowe zaawansowane funkcje w Arkuszu Kalkulacyjnym. Dodano nową zakładkę Menu/JPK która posiada szereg wbudowanych funkcji i okien dialogowych do bezpośredniego przeglądania i edycji plików JPK_VAT. Bezpośrednio w arkuszach XLS można dodawać, generować i weryfikować pliki JPK_VAT. Wbudowana obsługa XLS i JPK_VAT zdecydowanie przewyższa dostępne na rynku rozwiązania oparte na dodatkach do programu Excel.

17.02.27

 • Zmiany w oknie „Rejestr Plików JPK”
  • Dodano przycisk [Archiwalny]. Umożliwia oznaczenie formularza jako (archiwalny). Tak oznaczone dokumenty przechowywane są w celach archiwalnych i nie będą wpływać na wyniki obliczeń w Rejestrach VAT i Deklaracjach podatkowych.
  • dodano przycisk [Zapisz lokalnie], który umożliwia zapis dokumentu JPK przechowywanego w bazie danych do nowego pliku XML na dysku lokalnym, np. w celu edycji i wysłania korekty

 • Zmiany w oknie „Analiza i Edycja pliku JPK”
  • Podczas przeglądania i edycji pliku JPK_VAT w zakładce Sprzedaż, dodano przycisk [Brak NIP] umożliwiający automatyczną zamianę wszystkich pustych numerów NIP słowem BRAK. Funkcję należy stosować dla Paragonów, które nie posiadają numerów NIP.
  • W zakładkach Sprzedaż i Zakupy dodano przyciski [Nowy JPK XML], co pozwala na utworzenie nowego XML z uwzględnieniem bieżących zmian bez potrzeby powrotu do zakładki głównej [Formularz].
  • Program automatycznie ładuje wszystkie Rejestry i nie ma już potrzeby otwierania zakładek szczegółowych w celu wygenerowania nowego XML (po edycji).
  • Dodano nowy przycisk [Raport JPK] umożliwiający wydruk raportu podsumowującego bieżący formularz JPK_VAT

 • W kreatorze konwersji [XLS do JPK_VAT] oraz [JPK_FA do JPK_VAT] dodano nową funkcję: „Zamieniaj puste pola w kolumnie NIP (dla Rejestru Sprzedaży) słowem BRAK
 • W kreatorze „Scalania plików JPK_VAT” dodano wydruk Raportu scalania plików. Raport zawiera informacje o poszczególnych plikach XML, sumy zbiorcze każdego pliku oraz sumy całego połączonego pliku JPK w podziale na poszczególne kolumny deklaracji VAT7.

17.02.20

 • Poprawa dekodowania wartości odczytanych z JPK XML przy ustawieniach regionalnych Windows dla separatora dziesiętnego „kropka”
 • Poprawa zapisu importowanych dokumentów w wersji programu bez Generatora JPK (stara wersja za 150,00 zł)
 • Poprawa konwersji tabel DBF do JPK_FA, brakowało sekcji sprzedawcy w fakturach
 • Poprawa zaokrągleń przy generowaniu JPK z ręcznie zaksięgowanych dokumentów w Programie-JPK (przy stosowaniu współczynnika odliczenia VAT oraz odliczeń 50% od paliwa)
 • W konwersji JPK_FA do JPK_VAT dodano obsługę pola „P_6” (data dostawy)

 • Dodanie formatowania plików JPK generowanych z innych systemów bez znaków podziału. W takich plikach działa teraz wyszukiwanie rekordów i wskazywanie błędów w edytorze XML.
 • W oknie [Nowy XML] po edycji JPK, w oknie „Analiza pliku JPK” dostępna jest walidacja pliku i wyszukiwanie błędów w edytorze XML.
 • W oknie edycyjnym pliku JPK_VAT w zakładce Zakupy, dodano przycisk „Zaznaczania” wielu rekordów oraz „Kasowania” rekordów zaznaczonych
 • Usprawnienia w konwersji pliku JPK_VAT XML do arkusza Excel. Teraz Arkusz kalkulacyjny otwiera plik XML w formacie zgodnym ze strukturą, która może być później bezpośrednio użyta do konwersji odwrotnej na XML.
  • Program otwiera wskazany plik XML w arkuszu kalkulacyjnym, zmieniamy, kasujemy lub dopisujemy pozycje faktur w odpowiednich Rejestrach Sprzedaży lub zakupu.
  • Zapisujemy plik w formacie Excel
  • Za pomocą kreatora konwersji XLS do JPK tworzymy nowy JPK_VAT XML z uwzględnieniem własnych zmian.
 • W oknie sprawdzania zgodności pliku ze schematem XSD dodano nowy przycisk [Sprawdź lokalnie], który ładuje wzorcowe schematy z dysku lokalnego. Funkcję należy stosować w przypadku problemów z połączeniem ze stroną Ministerstwa Finansów.
 • W oknie edycyjnym Rejestru zakupów, w trakcie bezpośredniej edycji pliku JPK_VAT, dostępny jest kreator wyszukiwania oraz lista kontrahentów. Wybrany lub dodany w trakcie edycji kontrahent automatycznie uzupełnia bieżący wpis (NIP, nazwa, adres) w pliku XML.
 • W kreatorze scalania plików można wyłączyć importowanie Rejestru sprzedaży lub zakupów dla każdego importowanego pliku oddzielnie. Funkcja selektywnego wyboru zakresu importu, przydatna jest w Biurze Rachunkowym, jeżeli klient przysyła plik z zapisami zakupów, które dla BR są zbędne.
Rok 2016

16.09.01

Pierwsza wersja programu.

Zakup, cena Program-JPK

Instalator programuWersje instalacyjne wszystkich naszych programów dostępne są na stronie firmowej TGSoft.

Jeden wspólny instalator setup-program-jpk.exe służy do zainstalowania:

 • wersji podstawowej programu
 • wersji PRO
 • aktualizacji obydwu w/w programów