Oferta TGSoft

Odczyt danych z bazy MS SQL SERVER EXPRESS

Dokument opisuje sposób pobrania danych z bazy MS SQL za pomocą własnego zapytania SQL.


W przykładzie dane wynikowe (lista faktur) zostaną zaprezentowane w oknie DataGridView, co może być użyteczne do testowania zapytania SQL. Jeżeli zwracane dane będą prawidłowe, możemy w dalszej części przejść do generowania pliku JPK. W tym przykładzie ograniczamy się tylko do załadowania danych.

Generator JPK API C# z bazy MS SQL Server

W oknie JPK/API dodajemy nowy projekt. Środowisko projektowania otwieramy przyciskiem [Projektuj].Generator JPK API C# z bazy MS SQL Server

Z listy komponentów (dostępnej z lewej strony) dodajemy:

 • PanelControl (nagłówek formy)
 • SimpleButton (przycisk do załadowania danych)
 • TextBox (do podania numeru miesiąca)
 • DataGridView (tabela do zaprezentowania wykazu faktur)


Generator JPK API C# z bazy MS SQL Server

Kod źródłowy C# do pobrania i zaprezentowania danych.

Do obsługi bazy MS SQL służy klasa: TGSoft.DB.MsSql(@"localhost\SQLEXPRESS", "tgsoft1", "", "");

Parametry konstruktora:

 • Nazwa serwera i instancji SQL („Server\Instancja”)
 • Nazwa bazy danych
 • Login użytkownika z dostępem do serwera
 • Hasło użytkownika z dostępem do serwera

Login i hasło potrzebne są dla autoryzacji „SQL”, natomiast dla autoryzacji „Windows”, pola zostawiamy puste.

Za pomocą metody GetSQLTable() klasy MsSql, pobieramy listę rekordów do klasy System.Data.DataTable.Generator JPK API C# z bazy MS SQL Server

W przykładzie listę rekordów prezentujemy za pomocą widoku DataGridView (dataGridView1.DataSource = dt;)


Do wygenerowania JPK wystarczy odczytać w pętli listę rekordów DataRow z klasy DataTable:


  foreach (DataRow row in dt.Rows)
  {
  }
    

Poniżej cały kod C# naszego przykładu:

namespace Szark
{
  using System;
  using System.Drawing;
  using System.Windows.Forms;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private TGSoft.DB.MsSql ms;
    private System.Data.DataTable dt;
    
    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
      ms = new TGSoft.DB.MsSql(@"localhost\SQLEXPRESS", "tgsoft1", "", "");
      simpleButton1.Click += simpleButton1_click;
    }

    public void Main()
    {
      this.ShowDialog();
    }
    
    private void simpleButton1_click(object sender, EventArgs e)
    {
      dt = ms.GetSQLTable(string.Format(sql, textBox1.Text));
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }
    
    const string sql = @"
      SELECT data, nrfaktury, netto, vat, brutto
      FROM gm_faktury
      WHERE YEAR(data)=2016 AND MONTH(data)={0}";
  }
}
    


Zapoznaj się z następnym dokumentem Generowanie JPK z podanego okresu czasu.