Aktualna wersja: 21.03.31


e-Sprawozdania Finansowe KRS

Program-JPK PRO obsługuje struktury XML e-Sprawozdania finansowego zgodne z wymaganymi strukturami XSD, w tym:

 • Pełne dane nagłówkowe z dodatkowymi objaśnieniami
 • Bilans: Aktywa i Pasywa
 • Rachunek Zysków i Strat: Wariant porównawczy oraz Wariant kalkulacyjny
 • Zestawienie zmian w Kapitale (funduszu) własnym
 • Rachunek przepływów pieniężnych: Metoda bezpośrednia oraz Metoda pośrednia
 • Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. W tym: Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)
 • Dowolną liczbę załączników
 • Dowolną liczbę pozycji i podpozycji szczegółowych wg specyfiki przedsiębiorstwa (Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki).

Uwaga! Nowa aplikacja w ofercie TGSoft tylko do e-Sprawozdań Finansowych: Program-eSF.

Zapraszamy na nową stronę dotyczącą e-Sprawozdań Finansowych, znajdziesz tam aktualne zdjęcia, oraz poradniki w tym video. Wszystkie funkcje z aplikacji Program-eSF są również dostępne w aplikacji Program-JPK PRO jako jej integralna część.

Aktualne informacje z zakresu e-Sprawozdań XML będą publikowane tylko na stronie https://program-esf.pl


Program-JPK potrafi załadować nawet częściowy plik XML.

Jeżeli Twój program Księgowy (ERP) może wygenerować chociaż część danych wg wymaganej struktury XML, to można go otworzyć do edycji i uzupełnić wszystkie brakujące informacje, ewidencje, opisy i załączniki. Po edycji program utworzy gotowe sprawozdanie wg wymaganej specyfikacji XML

Edytor Sprawozdań Finansowych naszej aplikacji posiada funkcje do pobierania danych z innych (własnych użytkownika) arkuszy Excel lub baz danych.


Aktualnie program obsługuje 5 struktur e-Sprawozdań:

 • Jednostka Inna (duża firma)
 • Jednostka Mała
 • Jednostka Mikro
 • Jednostka OP (Organizacji Pozarządowej)
 • Skonsolidowana Jednostka Inna

Wszystkie obsługiwane typy e-Sprawozdań dla dowolnej liczby podmiotów dostępne są w aplikacji Program-JPK PRO bez dodatkowych opłat.e-Sprawozdanie Finansowe Bilans-Aktywa

Zdjęcie prezentuje aktywną zakładkę Arkusza kalkulacyjnego „Aktywa” po załadowaniu pliku e-Sprawozdania w formacie XML. Podświetlone pozycje w kolumnie „Symbol”: A oraz A_II_1_B informują o wprowadzonych informacjach szczegółowych do tej pozycji.

Szczegóły pozycji można przeglądać i edytować za pomocą przycisku [Szczegóły]. Liczba pod przyciskiem [4] oznacza liczbę wszystkich zarejestrowanych pozycji szczegółowych w całym sprawozdaniu (wszystkie ewidencje). Dostęp do widoku wszystkich pozycji jest w dedykowanej zakładce nad arkuszem.e-Sprawozdanie Finansowe definiowanie pozycji uszczegóławiających wg specyfiki przedsiębiorstwa

Przeglądanie i edycja informacji szczegółowych dla bieżącego zapisu sprawozdania. Program obsługuje dowolną liczbę pozycji i podpozycji szczegółowych wg specyfikacji XSD.

Konkurencyjne programy (lub arkusze kalkulacyjne) całkowicie ignorują tą specyfikację pliku XML i nie potrafią załadować oraz edytować takiego pliku.e-Sprawozdanie Finansowe Rachunek Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

Widok kolejnej ewidencji sprawozdania finansowego: „Rachunek Zysków i Strat”. Dla nowego e-Sprawozdania lub brakujących pozycji w załadowanym pliku XML, program udostępnia formuły, które automatycznie obliczają główne sumy poszczególnych sekcji.Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Również pozycje Podatku posiadają szereg szczegółowych informacji, które możemy edytować za pomocą przycisku [Podatek]. Liczba pod przyciskiem [5] oznacza liczbę wszystkich zarejestrowanych pozycji szczegółowych w całym sprawozdaniu. Dostęp do widoku wszystkich pozycji jest w dedykowanej zakładce nad arkuszem.Edycja e-Sprawozdania Finansowego XML

Przeglądanie i edycja informacji szczegółowych dla bieżącego zapisu Podatku. Program obsługuje dowolną liczbę pozycji i podpozycji szczegółowych wg specyfikacji XSD.

Konkurencyjne programy (lub arkusze kalkulacyjne) całkowicie ignorują tą specyfikację pliku XML i nie potrafią załadować oraz edytować takiego pliku.Obsługa i edycja Nagłówka e-Sprawozdania Finansowego

Obsługa i edycja Nagłówka e-Sprawozdania odbywa się za pomocą dedykowanego okna dialogowego, które umożliwia szybką edycję wszystkich pozycji poprzez odpowiednie kontrolki edycyjne przystosowane do poszczególnych zawartości.Edycja e-Sprawozdania Finansowego XMLEdycja e-Sprawozdania Finansowego XML

Program doskonale sobie radzi w edycji pól opisowych, które mogą zawierać wiele linii i są odpowiednio zapisane w pliku XML. Służą do tego dedykowane edytory tekstów „memo”.Edycja e-Sprawozdania Finansowego XML

Pozycje uszczegóławiające nagłówka przeglądamy i edytujemy za pomocą odpowiedniej Tabeli, która pozwala na obsługę dowolnej liczby szczegółowych pozycji zawartych w załadowanym pliku XML.Dodawania i przeglądanie załączników e-Sprawozdania Finansowego

Przycisk [Załączniki] otwiera dedykowane okno do zarządzania wszystkimi załącznikami zawartymi w sprawozdaniu. Załączniki można dodawać, kasować i przeglądać (otwierać). Oczywiście liczba pod przyciskiem informuje nas o liczbie wszystkich załączników w obsługiwanym sprawozdaniu finansowym.

Odkodowany załącznik można również zapisać do wskazanego pliku na dysku.Edycja e-Sprawozdania Finansowego XML

Załączniki w formacie PDF program otwiera automatycznie bez tworzenia pliku tymczasowego na dysku i bez posługiwania się zewnętrznymi programami. Aplikacja posiada wbudowaną wygodną i szybką przeglądarkę plików PDFWydruk e-Sprawozdania Finansowego w Excelu z pliku XML

Wydruki sprawozdania. Przyciskiem [Drukuj wszystko] program generuje raport dla wszystkich ewidencji, w tym danych nagłówkowych. Przyciskiem [Aktywny arkusz] drukujemy raport tylko bieżącej (aktywnej) ewidencji.

Wygenerowany raport można zapisać do pliku PDF.Edycja e-Sprawozdania Finansowego XML

Struktura XML e-Sprawozdania jest automatycznie dostępna w zakładce [Dokument XML] nad sprawozdaniem. Wbudowany edytor pozwala na przejrzystą analizę pliku z kolorowaniem składni i obsługą poszczególnych sekcji struktury XML.Edycja e-Sprawozdania Finansowego XML

Aplikacja zapewnia pełną interakcję pomiędzy Arkuszem kalkulacyjnym i Plikiem XML. Za pomocą przycisku [Szukaj w Xml] program automatycznie wskaże odpowiednie miejsce w utworzonej strukturze XML.
Krótka prezentacja video do utworzenia nowego e-Sprawozdania finansowego.


Więcej na stronie https://program-esf.pl