Zawartość

Oferta TGSoft

e-Sprawozdania Finansowe KRS

Do obsługi Sprawozdań finansowych polecamy nasz dedykowany Program-eSF.Pełny opis działania programu w zakresie e-Sprawozdań znajduje się na stronie https://program-esf.pl

Wszystkie funkcje z aplikacji Program-eSF dostępne są również w Program-JPK PRO jako jej integralna część.

e-Sprawozdania Finansowe dostępne w Program-JPK PRO

Program-JPK obsługa jednolitych plików kontrolnych


Program obsługuje 5 struktur e-Sprawozdań:

  • Jednostka Inna (duża firma)
  • Jednostka Mała
  • Jednostka Mikro
  • Jednostka OP (Organizacji Pozarządowej)
  • Skonsolidowana Jednostka Inna

Bilans - Aktywa

e-Sprawozdanie Finansowe Bilans-Aktywa

Rejestrowanie Bilansu - Aktywa


Zdjęcie prezentuje aktywną zakładkę Arkusza kalkulacyjnego „Aktywa” po załadowaniu pliku e-Sprawozdania w formacie XML.

Bilans - Pasywa

>Bilans - Pasywa

Widok ewidencji Bilans - Pasywa

Podpozycje szczegółowe

e-Sprawozdanie Finansowe definiowanie pozycji uszczegóławiających wg specyfiki przedsiębiorstwa

Podpozycje szczegółowe


Przeglądanie i edycja informacji szczegółowych dla bieżącego zapisu sprawozdania. Program obsługuje dowolną liczbę pozycji i podpozycji szczegółowych wg specyfikacji XSD.

Rachunek Zysków i Strat

e-Sprawozdanie Finansowe Rachunek Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek Zysków i Strat


Widok kolejnej ewidencji sprawozdania finansowego: „Rachunek Zysków i Strat”. Dla nowego e-Sprawozdania lub brakujących pozycji w załadowanym pliku XML, program udostępnia formuły, które automatycznie obliczają główne sumy poszczególnych sekcji.

Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale

Widok ewidencji - Zestawienie zmian w kapitale

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych

Widok ewidencji - Rachunek przepływów pieniężnych

Rozliczenie podatku

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Również pozycje Podatku posiadają szereg szczegółowych informacji, które możemy edytować za pomocą przycisku [Podatek]. Liczba pod przyciskiem [5] oznacza liczbę wszystkich zarejestrowanych pozycji szczegółowych w całym sprawozdaniu. Dostęp do widoku wszystkich pozycji jest w dedykowanej zakładce nad arkuszem.

Szczegóły podatku

Edycja e-Sprawozdania Finansowego XML

Przeglądanie i edycja informacji szczegółowych dla bieżącego zapisu Podatku. Program obsługuje dowolną liczbę pozycji i podpozycji szczegółowych wg specyfikacji XSD.

Edycja Nagłówka

Obsługa i edycja Nagłówka e-Sprawozdania Finansowego

Obsługa i edycja Nagłówka e-Sprawozdania odbywa się za pomocą dedykowanego okna dialogowego, które umożliwia szybką edycję wszystkich pozycji poprzez odpowiednie kontrolki edycyjne przystosowane do poszczególnych zawartości.

Nagłówek - Inne

Edycja e-Sprawozdania Finansowego XML

Nagłówek - Zasady

Edycja e-Sprawozdania Finansowego XML

Program doskonale sobie radzi w edycji pól opisowych, które mogą zawierać wiele linii i są odpowiednio zapisane w pliku XML. Służą do tego dedykowane edytory tekstów „memo”.

Ewidencje sprawozdania

Edycja e-Sprawozdania Finansowego XML

Zarządzanie [Ewidencjami] zawartymi w e-Sprawozdaniu Finansowym

Możliwość zmiany typu wybranej ewidencji, lub dodawanie i usuwanie poszczególnych ewidencji ze Sprawozdania Finansowego.

Obsługa załączników

Dodawania i przeglądanie załączników e-Sprawozdania Finansowego

Załączniki do e-Sprawozdania Finansowego

Przycisk [Załączniki] otwiera dedykowane okno do zarządzania wszystkimi załącznikami zawartymi w sprawozdaniu. Załączniki można dodawać, kasować i przeglądać (otwierać). Oczywiście liczba pod przyciskiem informuje nas o liczbie wszystkich załączników w obsługiwanym sprawozdaniu finansowym.

Odkodowany załącznik można również zapisać do wskazanego pliku na dysku.

Załączniki PDF

Edycja e-Sprawozdania Finansowego XML

Wbudowana profesjonalna przeglądarka załączników (plików PDF)

Załączniki w formacie PDF program otwiera automatycznie bez tworzenia pliku tymczasowego na dysku i bez posługiwania się zewnętrznymi programami. Aplikacja posiada wbudowaną wygodną i szybką przeglądarkę plików PDF

Wydruki sprawozdania

Wydruk e-Sprawozdania Finansowego w Excelu  z pliku XML

Automatyczna konwersja wszystkich załączników e-Sprawozdania do formatu PDF

Wydruki sprawozdania. Przyciskiem [Drukuj wszystko] program generuje raport dla wszystkich ewidencji, w tym danych nagłówkowych. Przyciskiem [Aktywny arkusz] drukujemy raport tylko bieżącej (aktywnej) ewidencji.

Wygenerowany raport można zapisać do pliku PDF.

Struktura XML

Edycja e-Sprawozdania Finansowego XML

Struktura XML e-Sprawozdania jest automatycznie dostępna w zakładce [Dokument XML] nad sprawozdaniem. Wbudowany edytor pozwala na przejrzystą analizę pliku z kolorowaniem składni i obsługą poszczególnych sekcji struktury XML.

Szukaj w XML

Edycja e-Sprawozdania Finansowego XML

Aplikacja zapewnia pełną interakcję pomiędzy Arkuszem kalkulacyjnym i Plikiem XML. Za pomocą przycisku [Szukaj w Xml] program automatycznie wskaże odpowiednie miejsce w utworzonej strukturze XML.


Prezentacja video

Krótka prezentacja video do utworzenia nowego e-Sprawozdania finansowego.

Więcej na stronie https://program-esf.pl